खण्ड ९ – अलगपनता

Doctrine

खण्ड ९ – अलगपनता

 1. मुक्ति पाएका र नपाएकाहरूको बीचमा परमेश्वरले भिन्नता राख्‍नुभएको छ:
मुक्ति नपाएकाहरूमुक्ति पाएकाहरूबाइबल पद
 1. __ मृत्यु
 2. __ मृत्युका लागि मृत्यु
 3. __अन्धकार
 4. __रात
 5. __हराएका
 6. __अधर्म
 7. __अविश्वासी
 8. __दोषी ठहरिसकेको
 9. __नष्ट
 10. __नष्ट
 11. __शैतानका सन्तान

जीवन
जीवनका लागि जीवन
ज्योति
दिन
भेट्टाइएका
धार्मिकता
विश्वासी
दोषी ठहरिँदैन
अनन्त जीवन
मुक्ति पाउनेहरू
परमेश्वरका सन्तान

क) २ कोरिन्थी ६:१५
ख) १ यूहन्ना ३:१०
ग) १ कोरिन्थी १:१८
घ) यूहन्ना ३:१८
ङ) २ कोरिन्थी २:१६
च) यूहन्ना ३:१६
छ) यूहन्ना ८:१२
ज) १ थेस्सलोनिकी ५:५
झ) यूहन्ना ५:२४
ञ) लूका १५:२४
ट) २ कोरिन्थी ६:१४

 1. ठीक कि बेठीक मुक्ति पाएकाहरू मुक्ति नपाएकाहरूभन्दा भिन्नै किसिमले जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (एफेसी ४:१७-२०; एफेसी ५:८)।
 2. ठीक कि बेठीक विश्वासी यस संसारमा छैन (यूहन्ना १७:११; फिलिप्पी २:१५-१६)।
  ठीक कि बेठीक यो संसार विश्वासीको घर हो (१ पत्रुस २:११; फिलिप्पी ३:२०)।
  ठीक कि बेठीक विश्वासीले संसारको तर्फबाट राम्रै व्यवहारको आशा गर्न सक्नुपर्ने हो (१ यूहन्ना ३:१३)।
  संसारले विश्वासीलाई किन घृणा गर्दछ (यूहन्ना १५:१८-२१)? _____ __________________________________________________
 3. संसारको चरित्रलाई बयान गर्ने तीनओटा कुरा बताउनुहोस् जसबाट विश्वासी जन पूरै अलग हुनुपर्छ (१ यूहन्ना २:१५-१७): १) ____________________________________________ २) ____________________________________________ ३) ____________________________________________
 4. कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने _______को प्रेम ______मा हुँदैन (१ यूहन्ना २:१५)। जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ, उसले आफूलाई ____________ _______ बनाउँछ (याकूब ४:४)।
 5. विश्वासीले आफूलाई _______________ _____________ राख्‍नुपर्छ (याकूब १:२७) र ऊ __________________________________ हुनु हुँदैन (रोमी १२:२)।
 6. संसारमा रहँदा विश्वासी यस्तो हुनुपर्छ: १) ____ साक्षी क) मत्ती ५:१६; फिलिप्पी २:१५ २) ____ राजदूत ख) गलाती ६:१० ३) ____ प्रचारक ग) प्रेरित १:८; यशैया ४३:१० ४) ____ ज्योति घ) २ कोरिन्थी ५:२० ५) ____ सुकर्मी ङ) मर्कूस १६:१५
 7. बन्धनपूर्ण कामकुराको सवालमा हामीले कुनचाहिँ गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ – अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नारिएको कि उनीहरूदेखि अलग रहेको (२ कोरिन्थी ६:१४-१७)?______________________
 8. झूटा शिक्षा विश्वास गर्ने र सिकाउनेहरूदेखि विश्वासीलाई अलग हुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ: १) ____ तिनीहरूबाट टाढा बस! क) २ तिमोथी ३:५ २) ____ रद्द गर! ख) २ यूहन्ना १० ३) ____ स्वागत नगर! ग) गलाती १:८-९ ४) ____ त्यस्ताहरूबाट पर बस! घ) रोमी १६:१७ ५) ____ त्यो श्रापित होस्! ङ) तीतस ३:१०
 9. ठीक कि बेठीक एक विश्वासी कुनै हालतमा पनि अर्को विश्वासीदेखि अलग हुनुहुन्न, कुनै विश्वासी परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारी भए पनि (२ थेस्सलोनिकी २:१५; ३:६; ३:१४-१५)।

अलगपनता (परमेश्वरद्वारा परमेश्वरको निम्ति अलग गरिनु) को माने मैले परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो। कुन-कुन काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा तथा नियमहरू दिनुभएको छ। अरूहरूसित कहिले काम गर्ने र अरूहरूसित कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले परमेश्वरकै वचनबाट सिक्दछौं।

Share on google
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Print Friendly, PDF & Email