खण्ड ३ – ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य

Doctrine

खण्ड ३ – ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य

 1. “वचन” (येशू ख्रीष्ट) को बारेमा यूहन्ना १:१-३ ले नबताएको कुरालाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्: (क) उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ (ख) उहाँ सबैथोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ (ग) उहाँ मानिस बन्नुभयो (घ) उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ
 2. यूहन्ना अध्याय १ मा उक्त कुरा सिकाउने पद कुनचाहिँ हो?यूहन्ना १, पद _____।
 3. येशू मानिस बन्नुहुँदा के उहाँ परमेश्वर हुन छाड्नुभयो (यूहन्ना ५:१८; यूहन्ना १०:३०; यूहन्ना १४:८-९)? ___________________।
 4. येशू ख्रीष्ट कन्याद्वारा जन्मनुभएको थियो र यूसुफ उहाँका बास्तविक बाबु थिएनन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट देखाउने लूका १ अध्यायको पद र मत्ती १ अध्यायको पदलाई भेट्टाउनुहोस्। मत्ती अध्याय १, पद _____ लूका अध्याय १, पद _____
 5. प्रभु येशू संसारमा किन आउनुभयो (लूका १९:१०; यूहन्ना ३:१७; १ तिमोथी ३:१७; १ तिमोथी १:१५)?_________________________ __________________________________________________
 6. ठीक कि बेठीक येशू ख्रीष्ट परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर पावलले विश्वास गर्दैनथे (तीतस २:१३ पढ्नुहोस् र कलस्सी १:१६,१९; २:९; १ तिमोथी ३:१६ सित दाँज्नुहोस्)।
 7. जोडा मिलाउनुहोस्: प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिस्थापनकारी मृत्युलाई बाइबलमा प्रस्टै सिकाइएको छ। हाम्रो सट्टामा भएको उहाँको मरणलाई निम्नअनुसार व्याख्या गरिएको छ:
  १. ____ ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो
  २. ____ ख्रीष्ट भक्तिहीनहरूका लागि मर्नुभयो
  ३. ____ ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति पाप बनिनुभयो
  ४. ____ ख्रीष्टले क्रूसमाथि आफ्नै शरीरमा हाम्रा पापहरू बोक्नुभयो
  ५. ____ ख्रीष्टले एकपल्ट पापहरूका निम्ति दुःख भोग्नुभयो
  ६. ____ ख्रीष्टले पापहरूको क्षमाका लागि आफ्नो रगत बहाउनुभयो
  ७. ____ ख्रीष्ट हाम्रा अपराधहरूका निम्ति घायल हुनुभयो
  ८. ____ ख्रीष्ट हाम्रा अधर्महरूका निम्ति सुम्पिइनुभयो
  ९. ____ ख्रीष्टले धेरैको अधर्म बोक्नुभयो
  १०. ____ ख्रीष्टले हाम्रा पापहरूका निम्ति आफैलाई दिनुभयो
  ११. ____ धेरैका पापहरू बोक्नका लागि ख्रीष्ट एकपल्ट बलि चढाइनुभयो
  १२. ____ ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो
  क) गलाती १:४
  ख) यशैया ५३:५
  ग) मत्ती २६:२८
  घ) हिब्रू ९:२८
  ङ) यशैया ५३:१२
  च) रोमी ५:८
  छ) २ कोरिन्थी ५:२१
  ज) रोमी ५:६
  झ) १ पत्रुस २:२४
  ञ) १ कोरिन्थी १५:३
  ट) १ पत्रुस ३:१८
  ठ) रोमी ४:२५
 8. येशू कतिपल्ट क्रूसमा मर्नुभयो (रोमी ६:१०; हिब्रू ९:२८ र हिब्रू १०:१२)? ______________। के येशू फेरि मर्नु आवश्यक पर्नेछ (रोमी ६:९; प्रकाश १:१८)? _______। के ख्रीष्टले आफूले गर्न आउनुभएको कामलाई पूरा गरी सिद्ध्याउनुभयो (यूहन्ना १९:३०)? _______________।
 9. जोडा मिलाउनुहोस्: ख्रीष्टको बलिदान एक सिद्ध बलिदान थियो! प्रभु येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा पापरहित हुनुहुन्थ्यो:
  १) _____ ख्रीष्टले पापै जान्नुहुन्नथ्यो
  २) _____ ख्रीष्टले पापै गर्नुभएन
  ३) _____ ख्रीष्ट पापरहित हुनुहुन्थ्यो
  ४) _____ ख्रीष्टचाहिँ धर्मी जन हुनुहुन्थ्यो
  ५) _____ ख्रीष्टमा कुनै दोष थिएन
  ६) _____ ख्रीष्ट निर्दोष हुनुहुन्थ्यो
  ७) _____ ख्रीष्ट पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग हुनुहुन्थ्यो
  ८) _____ ख्रीष्ट एउटा निर्दोष र निष्कलङ्क थुमा जस्तै हुनुहुन्थ्यो
  क) मत्ती २७:४
  ख) लूका २३:४
  ग) २ कोरिन्थी ५:२१
  घ) हिब्रू ४:१५
  ङ) हिब्रू ७:२६
  च) १ पत्रुस १:१८,१८
  छ) १ पत्रुस २:२२
  ज) १ पत्रुस ३:१८; मत्ती २७:२४
 10. परमेश्वरका थुमा कलवरी क्रूसमा कसका पापहरूका लागि एउटा बलिस्वरूप मारिनुभयो (यूहन्ना १:२९; १ यूहन्ना २:२)? __________ _________________। ख्रीष्ट कसको लागि मर्नुभयो (हिब्रू २:०; यशैया ५३:६)? ____________________। १ तिमोथी २:४ अनुसार परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? ________________________ ___________________________। सुसमाचारको निम्तो कस-कसलाई दिइन्छ (मर्कूस १६:१५; यूहन्ना ३:१६; प्रकाश २२:१७)? ___ __________________________________________________
 11. यूहन्ना ३:१६,१७,१८,३६ पढ्नुहोस्। ठीक भनाइको वरिपरि गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् र बेठीक भनाइमाथि धर्सो कोर्नुहोस्:
  • परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेम नगर्नुभएकोले र ख्रीष्ट उनीहरूका लागि नमर्नुभएकोले धेरै मानिसहरू नरक जानेछन्।
  • तिनीहरूले आफ्नो हराएको, नाशवान् अवस्थाबाट उनीहरूलाई बचाउन सक्ने परमेश्वरको एउटै उपायलाई इन्कार गरेकोले धेरै मानिसहरू नरकमा जानेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको उपायलाई अस्वीकार गरे।
 12. मुक्ति पाउनलाई एक व्यक्तिले येशू उसका पापहरूका लागि मर्नुभएको हो भन्ने कुरा मात्र होइन तर अर्को कुन कुरा पनि विश्वास गर्न आवश्यक छ (रोमी १०:९)? ____________________________ _____________। के तपाईं यो विश्वास गर्नुहुन्छ? ______। तपाईं एक जीवित मुक्तिदाताको सेवा गर्नुहुन्छ कि मरेको मुक्तिदाताको (प्रकाश १:१८)? ____________________________। आज प्रभु येशू कहाँ हुनुहुन्छ (प्रेरित १:९-१०; हिब्रू १:३; ९:२४)? ______ __________________________।
 13. ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौरेर नउठ्नुभएको भए के हुनेथ्यो? ६ ओटा कुराहरू लेख्‍नुहोस् (१ कोरिन्थी १५:१४-१५,१७-१९)। १) ___________________________________________ २) ___________________________________________ ३) ___________________________________________ ४) ___________________________________________ ५) ___________________________________________ ६) ___________________________________________
 14. आज विश्वासीहरूको पक्षमा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको सेवाकार्य यस प्रकार छ (जोडा मिलाउनुहोस्):
  १) ____ उहाँ मेरो महापूजाहारी हुनुहुन्छ
  २) ____ उहाँ मेरो अन्तरविन्ती गर्नुहुन्छ
  ३) ____ उहाँ मेरो वकिल हुनुहुन्छ
  क) १ यूहन्ना २:१-२
  ख) हिब्रू ४:१४-१६; १०-२१-२२
  ग) हिब्रू ७:२५; रोमी ८:३४

  प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो र फेरी जीवित हुनुभयो भन्ने कुरा विश्वास गर्दिनँ भने मैले मुक्ति पाउन सक्दिनँ। मलाई बचाउन सक्ने अरू कोही छैन। मुक्ति पाउन र परमेश्वरलाई चिन्न प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा बाहेक अन्य कुनै उपाय छैन।

Print Friendly, PDF & Email