• Doctrine

अनि हे बाबुहरूहो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ; तर प्रभुको अनुशासन र चेताउनीमा तिनीहरूको पालन-पोषण गर” (एफेसी ६:४)।

© 2007-2020 Copyright - Word of Truth, Nepal