अनि हे बाबुहरूहो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ; तर प्रभुको अनुशासन र चेताउनीमा तिनीहरूको पालन-पोषण गर” (एफेसी ६:४)।