पहिलो शमूएलको पुस्तक

पहिलो शमूएलको पुस्तक

वक्ता: प्रज्वल कार्की

नारायणगढ चर्च, नारायणगढ, भरतपुर, चितवन

रूथको पुस्तक

रूथको पुस्तक

वक्ता: प्रज्वल कार्की; नारायणगढ चर्च, नारायणगढ, भरतपुर, चितवन।

 

पत्रुसको पहिलो पत्र

पत्रुसको पहिलो पत्र

परीक्षित विश्वासीहरूलाई अनुग्रहपूर्ण अर्तीहरू

पालुङ बाइबल सम्मेलन, मिति: २०७४ चैत्र २६-२९

 

खण्ड

शीर्षक

higher quality

lower quality

१ पत्रुस १:१-५

जिउँदो आशा के हो?

28MB

14MB

१ पत्रुस १:५-१०

कसरी दु:खित तर आनन्दित?

29.8MB

14.4MB

१ पत्रुस १:११-१३

हाम्रो मुक्ति कति महान् छ?

26.5MB

12.7MB

१ पत्रुस १:१४-१७

किन पवित्र होओ?

25.7MB

12.4MB

१ पत्रुस १:१७-२१

फेरि, यो मुक्तिको महानता!

28.3MB

13.6MB

१ पत्रुस १:२२-२५

नयाँ जीवन, नयाँ प्रेम

28.9MB

13.8MB

    

१ पत्रुस २:१-३

बढ्नु भनेको के हो?

18.3MB

8.7MB

१ पत्रुस २:९

नयाँ नियम पूजाहारीहरू

 

12.8MB

१ पत्रुस २:९-१०

चुनिएको वंश, पवित्र जाति र निज प्रजा

 

14MB

१ पत्रुस २:११-१२

परदेशी र यात्रीहरू

 

14.3MB

१ पत्रुस २:१३-१७

सरकारको अधीनमा बस

 

12.6MB

१ पत्रुस २:१८-२४

मालिकको अधिनमा बस

 

11MB

१ पत्रुस २:२५

हाम्रा प्राणहरूका गोठाला

 

12.4MB

रोमीको पुस्तक

प्रेरितका कामहरू

प्रेरितका कामहरू

मण्डलीको शुरुआत र वृद्धि

“तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुभएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ; र यरूशलेममा, सारा यहूदिया र सामरियामा, अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ” (प्रेरित १:८)

 

मत्तीको सुसमाचार

मत्तीको सुसमाचार

मत्तीको सुसमाचार: येशू ख्रीष्ट, यहूदीहरूका राजा!

पुरानो नियममा राज्य पूर्वोल्लेखित ख्रीष्टको पहिलो आगमनमा राज्य प्रस्तावित इस्राएलद्वारा राज्य अस्वीकृत राज्यका रहस्यहरू प्रकटित

राजाको दोस्रो आगमनको घोषणा भावी राज्यको पूर्वोल्लख पवित्रशास्त्रहरू मुताबिक क्रूसमा राजाको मृत्यु राजाको पुनरुत्थान