खण्ड ६ – मुक्ति

Doctrine

खण्ड ६ – मुक्ति

  1. एफेसी २:८ र रोमी ६:२३ अनुसार मुक्ति (अनन्त जीवन) परमेश्वरको दा___ हो। यस अमूल्य वरदानको मूल्य कसले तिरिदिनुभयो (१ पत्रुस १:१८-१९; १ कोरिन्थी ६:२०)? ______________________

द्रष्टव्य:मुक्ति सित्तैंमा पाइने कुरा हो तर यो सस्तो कुरा होइन!

  1. के सबै मानिसहरूले परमेश्वरबाटको मुक्तिको दान ग्रहण गर्दछन् (यूहन्ना १:११-१२; यूहन्ना ३:१८; यूहन्ना ३:३६)? _____________ यूहन्ना ३:१६ अनुसार परमेश्वरको दानलाई अस्वीकार गर्नेहरू _______ हुनेछन्।
  2. के परमेश्वरबाटको मुक्तिको दान सबै मानिसहरूका निम्ति प्रबन्ध गरिएको थियो (१ यूहन्ना ४:१४; यूहन्ना १:२९; यूहन्ना ३:१६-१७; १ तिमोथी २:४-६; ४:१०)? ___________
  3. ठीक कि बेठीक धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरको महान् प्रेमलाई महसुस गर्नेछन् र परमेश्वरबाटको अनन्त जीवनको दानलाई खुशी भएर ग्रहण गर्नेछन् (मत्ती ७:१३-१४)।
  4. ठीक कि बेठीक एक व्यक्ति परमेश्वरकहाँ पुग्नलाई त्यहाँ एकभन्दा बढी बाटोहरू छन् (यूहन्ना १४:६; १०:९)।
  5. ठीक कि बेठीक प्रभु येशू ख्रीष्टबिना मुक्ति पाउनै सकिन्न (प्रेरित ४:१२; १ यूहन्ना ५:११-१२)।
  6. ठीक कि बेठीक स्वर्गमा पुग्नेहरूले केवल परमेश्वरलाई मात्र धन्यवाद दिन सक्नेछन् (१ कोरिन्थी १:२९; ‍एफेसी २:८,९) र नरक पुग्नेहरूले केवल आफैलाई मात्र दोष दिन सक्नेछन् (यूहन्ना ३:१८, ३६; इजकिएल ३३:११)।
  7. निम्न कुराहरूले एक व्यक्तिलाई कहिल्यै बचाउन सक्नेछैन:

१) ____ असल कामहरूले क) तीतस ३:५ २) ____ व्यवस्था पालन गर्न खोजेर ख) एफेसी २:८ ३) ____ सुकर्म (धर्मकर्म) गरेर ग) एफेसी २:९ ४) ____ हाम्रा आफ्नै प्रयासले घ) गलाती २:१६

मुक्तिचाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको र गरिरहनुभएको काम हो। योचाहिँ पाप र दण्डदेखि हामीलाई बचाउने परमेश्वरको योजना हो। हामीलाई परमेश्वररहित जीवनबाट छुटाएर परमेश्वरको जीवनभित्र, अझ, जीवनकै परमेश्वरमा ल्याउने परमेश्वरको योजना हो।

Share on google
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Print Friendly, PDF & Email