पवित्र आत्माको अन्तरवास

पाठ ४—पवित्र आत्माको अन्तरवास

सामान्य अर्थमा, पवित्र आत्माको अन्तरवास भनेको पवित्र आत्मा विश्वासीभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्नु हो। उहाँ विश्वासीभित्र जिउनुहुन्छ। विश्वासीको हृदय नै उहाँको घर हो। उहाँ त्यहीँ रहनुहुन्छ।

१.पवित्र आत्मा मभित्र जिउनुहुन्छ भनी मैले कसरी थाह पाउँछु?

यसको जवाफ रोमी ८:९ मा पाइन्छ—“तर साँच्चै परमेश्वरका _________ तिमीहरूभित्र _________ गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका __________ हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन”। यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, ऊ उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ विश्वासी होइन। यदि म मुक्ति पाएको मानिस हुँ भने, मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। मैले कसरी यो कुरा जान्दछु? परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको हुनाले म यो जान्दछु। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैले आत्मालाई प्राप्त गरेको हुन्छ (यूहन्ना ७:३९)। पावलले भने, “हामीभित्र __________ गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा” (२ तिमोथी १:१४), र साँचो गरी रगतद्वारा किनिएको हरेक परमेश्वरको सन्तानको सवालमा यो साँचो हो। परमेश्वरको व्याख्या अनुसार (१ कोरिन्थी ६:१९; रोमी ८:९; यूहन्ना ७:३९ इत्यादि), ख्रीष्टियन भनेको ऊ हो जसमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ र त्यसैले उसले पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको तर पवित्र आत्मा नपाएको व्यक्ति कोही हुँदैन।

ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसले पवित्र आत्मा पाएको छ र ऊ उहाँको अन्तरवासको उपस्थितीमा रमाउँछ भन्ने तथ्य कुनै आत्मपरक र प्रश्नास्पद अनुभवमा आधारित हुँदैन। यो परमेश्वको बचनको स्पष्ट वक्तव्यमा आधारित हुन्छ।

के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो? एकपटक यो आधारभूत प्रश्नलाई विचार गरौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलको जवाफ के हो? १ कोरिन्थी ६:१९-२० मा शारीरिक कोरिन्थीहरूभित्र (१ कोरिन्थी ३:१-३) समेत पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो: “अथवा के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ”। कसरी पवित्र आत्मा उनीहरूभित्र हुन सक्नुहुन्थ्यो? उनीहरूले कसरी उहाँलाई पाए? के उनीहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको समयमा उहाँलाई पाएका हुन्?

यूहन्ना ७:३८-३९ चाबी खण्ड हो। पवित्र आत्माको बारेमा यसले के भन्छ भनी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मालाई पाउनुभएको छ। पवित्र आत्मालाई नपाउने कुनै विश्वासी हुँदैन। त्यसैले, चाबी प्रश्न यो होइन, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” तर यो हो, “के तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभयो?” (यूहन्ना १:१२ हेर्नुहोस्)। यदि तपाईंले ख्रीष्टलाई पाउनुभएको (ग्रहण गर्नुभएको) छ भने, तपाईंसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने तर पवित्र आत्माद्वारा वास नगरिएको कुनै पनि विश्वासी हुँदैन।

२.पवित्र आत्माको अन्तरवासको अनुपमता

पुरानो नियमका समयहरूमा पवित्र आत्मा यदाकदा मानिसहरूमाथि आउने गर्नुहुन्थ्यो र केही निश्चित प्रयोजनहरूका निम्ति सामर्थ्य दिने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ केही उदाहरणहरू छन्:

वर्तमान समयमा पवित्र आत्माको सेवकाइको अनुपमतालाई देखाउने चाबी खण्ड यूहन्ना १४:१६-२० हो। आत्माको आगमन बीच बीचमा रोकिएर हुने (अन्तर्विराम) नभइ स्थायी हुनेछ भनी १६ पदबाट सिक्न सकिन्छ। उहाँ आउनुहुने अनि छोडेर जानुहुने र फेरी आउनुहुने र त्यसपछि फेरी छोडेर जानुहुने कार्य हुनेछैन। होइन, उहाँ जब आउनुहुनेछ, उहाँ ___________ उनीहरूसँगै रहनुहुनेछ (१६ पद)।

यूहन्ना १४:१७ मा पेन्टकोस्ट अगाडि र पेन्टेकोस्ट पछाडि पवित्र आत्माको सेवकाइ कस्तो हुनेछ भनी वर्णन गरिएको छ:

त्यस दिन पवित्र आत्मा मात्र होइन, तर येशू ख्रीष्ट नै उनीहरूभित्र हुनुहुनेथियो (यूहन्ना १४:२०): “त्यस दिन तिमीहरूले, म मेरा पितामा छु, अनि तिमीहरू ममा, र _____ ___________ छु भनी जान्नेछौ”। परमेश्वरका आत्माले यो सम्बन्धलाई सम्भव गराउनुहुन्छ। यूहन्ना ६:५६ सित तुलना गर्नुहोस्। यो सम्बन्धलाई दाखको बोट र हाँगाको सम्बन्धद्वारा चित्रण गरिएको छ (यूहन्ना १५:१-६)। प्रभु येशू दाखको बोट हुनुहुन्छ (१ पद) र उहाँका विश्वासीहरूचाहिँ हाँगाहरू हुन् (५ पद)। हामी उहाँमा छौं र उहाँ हामीमा हुनुहुन्छ। हाँगा बोटमा हुन्छ, त्यहाँमा अति सुन्दरतासाथ गाँसिएको हुन्छ। बोटको जीवन पनि हरेक हाँगाभित्र र हरेक हाँगाद्वारा बहन्छ। यूहन्ना १७:२३ र यूहन्ना १७:२६ मा प्रभू येशू अद्भुत तरिकाले आफ्ना विश्वासहरू भित्र हुनुहुने त्यस अनुपम सम्बन्धको बारेमा सिक्न सक्छौं। “म तिनीहरूमा”
कलस्सी १:२६ मा पावलले युगौंदेखि लुकाई राखिएको र________ बारेमा बताउँछन्। यस रहस्यको बारेमा अब्राहाम, दाऊद, यशैया र दानियललाई केही कुरा थाह थिएन। यस रहस्यको बारेमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि थाह थिएन। यो रहस्य थियो जुनचाहिँ परमेश्वरको प्रेमिलो हृदयमा लुकाई राखिएको थियो र उहाँले यसलाई थाह गराउन नचाहनुभएसम्म प्रकट गरिएको थिएन। के परमेश्वरले अहिले आफ्ना जनहरूलाई यो रहस्य प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ (कलस्सी १:२६)? ________________ २७ पदमा, यो रहस्य के हो भनी पावलले प्रकट गर्छन्। यो अति महिमीत कुरा हो किनभने उनले “यो रहस्यको __________” (२७ पद) को बारेमा बताएकाछन्। यो अति मूल्यवान कुरा हो किनभने उनले “यो रहस्यको महिमाको ______” (कलस्सी १:२७) को बारेमा बताएका छन्। यो रहस्यलाई उनले यसरी परिचय गराउँछन्, “महिमाको आशा, ख्री____ ___________भित्र” (२७ पद)। ख्रीष्ट आफ्ना जनहरू भित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर ढुङ्गाले बनाइएका मन्दिरमा होइन, तर विश्वासीहरूको शरीरमा अन्तरवास गरिरहनुभएको छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक विश्वासीको शरीरभित्र अन्तरवास गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी ६:१९)। मेरो हृदय ख्रीष्टको घर हो!

परमेश्वरको मन्दिरको महत्त्व

मन्दिर त्यो ठाउँ थियो जहाँ परमेश्वर बस्नुभयो र आफ्नो अद्भुत उपस्थितीलाई एउटा अति नौलो तरिकाले प्रकट गर्नुभयो।

क. भेट हुने पाल

“तब बादलले भेट हुने पाललाई ढाक्यो, र परमप्रभुको ___________ पवित्रस्थानलाई ________________। अनि भेट हुने पालमाथि बादल बसिरहेको र परमप्रभुको _____________ निवासस्थानलाई __________ हुनाले मोशा त्यसभित्र पस्न सकेनन्।” (प्रस्थान ४०:३४-३५)।

परमेश्वरले भेट हुने पालमा आफ्नो उपस्थिती प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको बीचमा हुनुहुन्थ्यो, र उनीहरू सबैलाई यो कुरा थाह थियो। उनीहरूले दिनमा बादल र रातमा आगोको खाँबो देख्न सक्थे (शेकाइना महिमा)। “शेकाइना महिमा” भनेको परमेश्वरको उपस्थितीलाई देख्न सकिने प्रकटिकरण हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्रस्थानमा हुनुहुन्थ्यो।

ख.सुलेमानको मन्दिर

“अनि यस्तो भयो – जब पूजाहारीहरू पवित्रस्थानबाट निस्केर आए, तब परमप्रभुको भवन यतिसम्म __________ (शेकाइना महिमा) भरियो, कि त्यस बादलले गर्दा पूजाहारीहरू सेवा गर्नलाई खडा रहन सकेनन्; किनकि परमप्रभुको ____________ परमप्रभुको भवन ___________ थियो” (१ राजा ८:१०-११)।

भेट हुने पाल एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सार्न सकिने मन्दिर थियो। सुलेमानको मन्दिर यरूशलेममा अवस्थित एक स्थायी मन्दिर थियो जसलाई सार्न सकिँदैनथियो। खडा भएका सानदार भवनहरूमध्ये यो पनि एक थियो। परमेश्वरले पुनश्च: मन्दिरको महापवित्रस्थानबाट आफ्नो उपस्थितीलाई प्रकट गर्नुभयो। “साँच्चै मैले तपाईंका निम्ति एउटा __________________ भवन, तपाईंका निम्ति सदा-सर्वदा बस्ने एउटा स्थान बनाइदिएको छु” (१ राजा ८:१३)। परमेश्वर सुलेमानको मन्दिरमा वास गर्नुभयो, तर धेरै वर्ष पछाडि इस्राएलको अनाज्ञाकारिता र मूर्तीपूजाको कारणले परमेश्वरको महिमाले मन्दिरलाई छोडेर गयो। इजकिएल १० अध्यायले मन्दिरबाट परमेश्वरको महिमा जाने दु:खद घटनाको विवरण दिँदछ (विशेषगरी ४ र १८ पदहरू पढ्नुहोस्; इजकिएल ११:२२-२३ पनि पढ्नुहोस्)।

ग.पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर

ई.पू. ५८६ मा बेबिलोनका राजा नबूकद्नेस्सरले सुलेमानको भव्य मन्दिर तहस-नहस गरिदिए। केही समय पछि यहूदीहरूको सानो भाग आफ्नो भूमीमा फर्कियो र यहूदी शासक जरूबाबेल र महापूजाहारी यहोशूको अधिनमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्यो (हाग्गै र जकरिया अगमवक्ताहरूले त्यही समयमा आफ्ना सेवकाइ गरेका थिए)। उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माणको विवरण एज्राको पहिलो ६ अध्यायहरूमा दिइएको छ। यो दोस्रो मन्दिर सुलेमानको मन्दिर झैं भव्य थिएन, र जरूबाबेलको मन्दिरको जग बसालिँदा अझै पनि सुलेमानको मन्दिर सम्झन सक्ने केही वृद्ध मानिसहरू ठूलो सोरले _______ (एज्रा ३:१२)। भेट हुने पाल र सुलेमानको मन्दिरभन्दा ठीक विपरीत, यस पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर परमेश्वरको महिमाले भरिएको कुरा हामीलाई बताइएको छैन। पहिलो शताब्दीमा येशू ख्रीष्ट उक्त मन्दिरमा नआउन्जेल त्यहाँ महिमा आएको थिएन। प्रभु अचानक आफ्नो ___________ भनी मलाकी भविष्यवक्ताले दाबी गरेका थिए (मलाकी ३:१)। प्रभु येशू महिमाले भरपूर हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १:१४), तर येशू यस संसारमा हुनुहुँदा प्राय: समय उहाँको महिमामा घुम्टो लगाइएको थियो। उहाँका तीन चेलाहरूले उहाँको रूप परिवर्तन भएको डाँडामा उहाँको महिमाको पूर्ण प्रकटिकरणलाई देख्ने सुअवसर पाएका थिए (मत्ती १७:१-९)।

प्रभु येशू इस्राएलको राजाको रूपमा इन्कार गरिनुभयो र यरूशलेमको ढोकाहरूभन्दा बाहिर कलवरीको डाँडामा क्रूसमा टङ्गाइनुभयो। चार दशक पछि, ७० ई.सं. मा, पुनर्निमाण गरिएको उक्त मन्दिर (जसलाई हेरोद महानले बढाएका र अति सुन्दर बनाएका थिए—यूहन्ना २:२०), रोमी सिपाहीद्वारा नष्ट गरियो। त्यस समयदेखि, पृथ्वीमा कुनै यहूदी मन्दिर छैन। तर हामीले आज देखेजस्तै, वर्तमान समयमा पृथ्वीमा परमेश्वरको मन्दिर छ, जसमा पवित्र आत्मा अन्तरवास गर्नुहुन्छ।

घ.सङ्कष्टकालको मन्दिर

भविष्यको कुनै एउटा समयमा यहूदीहरूले आफ्नो भूमीमा पुन: मन्दिर निर्माण गर्नेछन् र पहिलो शताब्दी देखि कहिल्यै नचढाइएका पशु बलिदानहरू पुन: चढाउनेछन्। दानियल ९:२७ मा ख्रीष्ट-विरोधीले इस्राएलसित सात वर्षको निम्ति करार बाँध्नेछ र उक्त करारबाट करिब सात वर्षको समयावधि सुरु हुनेछ भनी हामी जान्दछौं। सात वर्षको यस समयावधिको बीचमा, ख्रीष्ट-विरोधीले उक्त करार भङ्ग गर्नेछ र बलिदानहरूलाई रोक्नेछ (दानियल ९:२७)। यस समयमा ख्रीष्ट-विरोधीले (“पापको पुरुष”, प्रकाश १३ को पहिलो “पशु”) आफैंलाई माथि उचालेर र आफू परमेश्वर भएको दाबी गर्दै मानिसहरूलाई आफ्नो पूजा गर्न बाध्य तुल्यार मन्दिर अपवित्र पार्नेछ (मत्ती २४:१५; २ थेस्स्लोनिकी २:३-१२; प्रकाश १३ अध्याय)। संकष्टकालको यस मन्दिरलाई परमेश्वरको महिमाले भर्नेछ भनी पवित्र-शास्त्रले कहीँ जनाउँदैन।

ङ.हजारवर्षे मन्दिर

ख्रीष्टको राज्यको हजार वर्षे समयकालमा, इजकिएल ४०-४८ अध्यायहरूमा विस्तृत विवरणका साथ वर्णन गरिएको वैभवपूर्ण मन्दिर हुनेछ। इजकिएल ४३:५ मा लेखिएको छ, “परमप्रभुको _______________ त्यस भवनलाई (मन्दिरलाई) ______________”। परमेश्वरले यस मन्दिरमा एकदम विशेष किसिमले आफ्नो उपस्थितीलाई जनाउनुभयो। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको माझमा वास गर्नुहुनेछ (इजकिएल ४३:७)!

च.के अनन्त अवस्थितीमा त्यहाँ मन्दिर हुनेछ?

अनन्त शहर, नयाँ यरूशलेमको बारेमा, हामी यस्तो पढ्नसक्छौं, “अनि त्यसभित्र मैले ________ _________ देखिनँ; किनकि प्रभु सर्वशक्तिमान् परमेश्वर र थुमा त्यसको _____________ हुनुहुन्थ्यो” (प्रकाश २१:२२)। त्यहाँ परमेश्वरको महिमा पूर्ण रूपमा प्रदर्शन हुनेछ (प्रकाश २१:२३), त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि मन्दिरको खाँचो पर्ने छैन। प्रकाश २१:३ सित तुलना गर्नुहोस् (परमेश्वर उहाँका जनहरूसित वास गर्नुहुनेछ)।

छ.आज संसारमा परमेश्वरको मन्दिर

मत्ती १६:१८ मा प्रभु येशूले एउटा विशेष भवन बनाउनुहुने दाबी गर्नुभयो: “…र यस चट्टानमाथि म आफ्नो ___________ ____________, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्”। येशूले यी शब्दहरू बोल्नुहुँदा, यस मण्डलीको निर्माण भविष्यमा गरिने कार्य थियो। उहाँले भन्नुभयो, “म … बनाउनेछु (भविष्यत काल)”। उहाँले “म बनाउँदैछु” भन्नुभएन। यो निर्माण परियोजना पेन्टेकोस्टको दिनमा सुरु हुनेथियो।

परमेश्वरको भवन ईँट वा सिमेन्टबाट बनिनेछैन, तर “जिउँदा प_________” बाट बनिनेछ भनी १ पत्रुस २:५ मा हामीले सिक्दछौं। यो कुनै भौतिक घर हुनेछैन, तर “आ________ घर” हुनेछ (१ पत्रुस २:५)। अचम्मको यस बनावटको निर्माणाधिन पत्थरहरू ख्रीष्टमा भएका विश्वासीहरू हुनेछन्।

यस भवनलाई एफेसी २:१९-२२ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। २१ पदमा यसलाई भवन भनिएको छ, तर यसलाई “प्रभुमा एउटा प________ म_________” पनि भनिएको छ। यस मन्दिरमा परमेश्वर आ______द्वारा वास गर्नुहुन्छ (२२ पद)। पवित्र परमेश्वर उहाँको पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ।

१ तिमोथी ३:१५ मा जिउँदो परमेश्वरको मण्डलीलाई “प_________को घ____” भनिएको छ। यो परमेश्वरको घर हो किनभने उहाँ यसमा बस्नुहुन्छ र यसभित्र वास गर्नुहुन्छ।

पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर अर्थात मण्डलीमा अन्तरवास गर्नुहुन्छ भनी बताउने दुई ओटा चाबी खण्डहरू छन्: १) १ कोरिन्थी ३:१६—“तिमीहरू परमेश्वरका _________ हौ, र परमेश्वरका ___________ तिमीहरूभित्र _______ गर्नुहुन्छ — के यो कुरा तिमीहरूलाई थाह छैन?” तिमीहरू भनिने शब्दले कोरिन्थीका सबै विश्वासीहरूलाई जनाउँछ। परमेश्वर आफ्नो विश्वासीहरूभित्र, उहाँको मण्डलीभित्र र सबै विश्वासीहरूहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ। २) १ कोरिन्थी ६:१९—“अथवा के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको __________ ___________ ___________ मन्दिर हो, जि तिमीहरू______ हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ” हरेक विश्वासीको शरीर नै परमेश्वरको मन्दिर हो, र पवित्र आत्मा परमेश्वरका हरेक सन्तानभित्र वास गर्नुहुन्छ भनी यस खण्डमा सिक्न सकिन्छ।

सबै विश्वासीहरू पवित्र आत्माद्वारा अन्तरवास गरिएका हुँदैनन् भनी कसैले विवाद गर्न चाहन्छ भने, उसलाई सम्झाइनुपर्छ कि शारीरिकपनाको (१ कोरिन्थी ३:१-४) गम्भिर समस्या भएका कोरिन्थीहरूभित्र समेत पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको थियो भनी माथी उल्लेख गरिएका यी दुई चाबी खण्डहरूले पनि बताउँदछ। यदि कुनै मानिसमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, “त्यो उहाँको होइन” (रोमी ८:९)। यसको अर्थ हो, यदि उसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने ऊ ख्रीष्टको होइन। अर्थात्, ऊ ख्रीष्टियन होइन। विश्वासद्वारा ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्ने हरेकसँग (यूहन्ना १:१२) पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। “तर यो कुरा उहाँले __________ विषयमा भन्नुभयो, जसलाई उहाँमाथी _________ गर्नेहरूले ________ लागेका थिए; किनकि पवित्र _________ अझैसम्म दिइनुभएको थिएन’ किनभने येशू अझै महिमित हुनुभएको थिएन” (यूहन्ना ७:३९)। पवित्र आत्मा पछि, पेन्टेकोस्टको दिनमा दिइनुहुनेथियो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेले पवित्र आत्मा पाउनेछ भनी यूहन्ना ७:३९ ले सिकाउँदछ।

१. मेरो निम्ति व्यक्तिगत रूपमा पवित्र आत्माको अन्तरवासको के अर्थ हुन्छ?

पहिलो, यो विचार स्वयंले पनि मलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वर मभित्र हुनुहुन्छ! जीवित परमेश्वर मभित्र जिउनुहुन्छ। परमेश्वर मभित्र वास गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरको घर र परमेश्वरको मन्दिर हुँ! कस्तो अद्भुत विचार! हरेक दिन मैले यो तथ्यलाई सम्झनुपर्छ: “ख्रीष्ट _______ जिउनुहुन्छ” (गलाती २:२०)। ख्रीष्ट ममा जिउँछन् नामक भजनको शब्दहरू हेर्नुहोस्।

दोस्रो, यस तथ्यले मलाई ख्रीष्टिय जीवन जिउन उत्साह दिनुपर्छ। ख्रीष्टिय जीवन एउटा अलौकिक जीवन हो। जिउनको निम्ति यो असम्भव जीवन हो। एउटा पवित्र जनझैं जिउनु, पवित्रतामा हिँड्नु, मेरो उच्च बोलावटको योग्य कार्य गर्नु र आत्माले भरिनु असम्भव कुराहरू हुन्। तर म निराश हुनु पर्दैन। असम्भवलाई सम्भव तुल्याउन एकजना अलौकिक व्यक्ति मभित्र जिउनुहुन्छ! म सक्दिनँ, तर उहाँले सक्नुहुन्छ! म अयोग्य छु, तर उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। ममा कुनै सामर्थ्य वा योग्यता छैन, तर मेरा आँखाहरू उहाँमा लागेका छन्! ममा कार्य गर्नुहुने ती व्यक्तिद्वारा म ख्रीष्टिय जीवन जिउन सक्छु (एफेसी ३:२०)।

तेस्रो, यस तथ्यले मेरो जीवन अरूहरूको निम्ति आशिष हुन सम्भव गराउँछ। यूहन्ना ७:३८-३९ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। मेरो जीवन अरू व्यक्तिहरूमा भरियोस् भन्ने इच्छा परमेश्वर गर्नुहुन्छ। म भित्रबाट जि_______ पानीका नदीहरू बहनेछ (यूहन्ना ७:३८)! यसलाई सम्भव तुल्याउन मभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन मबाट बहेर म आफूलाई चिन्ने हरेकलाई ताजा गराउने विश्वासी हुन सक्छु।

चौथो, यस तथ्यले हामीलाई साँचो ख्रीष्टिय एकतामा रमाहट गर्न सहायता गर्दछ: “मेलमिलापको बन्धनमा __________ एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर” (एफेसी ४:३)। ममा जिउनुहुने उही आत्मा परमेश्वरको हरेक सन्तानमा पनि वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब म महसुस गर्दछु, नयाँ गरी जन्मेका अरू व्यक्तिहरूसित भएको मेरो एकतालाई म कदर गर्न थाल्दछु। म मेरा सङ्गि विश्वासीसित हुँदा, उक्त व्यक्तिसँगको एकतामा म रमाहट गर्न सक्छु किनभने हामी दुवै जनाभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।

पाचौँ, यस तथ्यको परिणाम स्वरुप त्यहाँ पवित्र जीवन हुनुपर्छ। परमेश्वरको घरको प्रमुख चरित्र के हो (भजनसङ्ग्रह ९३:५)? _____________ पवित्र जन मभित्र जिउनुहुन्छ, र जसरी उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसरी नै म पनि पवित्र हुनुपर्छ (१ पत्रुस १:१६ सित तुलना गर्नुहोस्)। मभित्र जिउनुहुने पवित्र जनलाई शो________ पार्ने कुनै पनि कुरा मैले गर्नुहुँदैन (एफेसी ४:३०)।

छैठौं, यस तथ्यले मण्डलीमा मेरो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। “बेथेल” शब्दको अर्थ “परमेश्वरको घर” हो। उत्पत्ति २८ मा, परमेश्वकरो उपस्थितीको कारण याकूब विस्मयकुल भए: “साँच्चै यस _________ परमप्रभु हुनुहुँदो रहेछ; अनि मलाई यो थाह थिएन। अनि उनी डराए, र भने: यो ठाउँ कति डरलाग्दो (विस्मयपूर्ण) रहेछ! यो ___________को ________बाहेक अरू केही होइन” (उत्पत्ति २८:१६ख-१७)। याकूबले त्यस ठाउँको नाम “बेथेल” वा “परमेश्वरको घर” राखे। १ तिमोथी ३:१५ मा मण्डली परमेश्वरको घर हो भनी हामी जान्दछौं; तरैपनि कतिपटक परमेश्वर उहाँका जनहरूभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म बिर्सिन्छु। यस सत्यताले म कसरी व्यवहार गर्छु भन्ने कुरामा ठूलो भिन्नता ल्याउनुपर्छ।

सातौँ, मुक्ति नपाएकाहरूले परमेश्वर आफ्नो मण्डलीको बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ। १ कोरिन्थी १४:२४-२५ लाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। मण्डलीको बारेमा कुन कुराले यस मुक्ति नपाएको व्यक्तिलाई प्रभाव पार्यो (२५ पद)? _____________________________________________________ विश्वासीहरूलाई राम्ररी खुवाइयो भने, उनीहरू स्वस्थ हुन्छन्; उनीहरू स्वस्थ भए भने, ख्रीष्टको जीवन देखिनेछ र परमेश्वरले आफैंलाई जनाउनुहुनेछ!

आठौं, यस तथ्यले हामीलाई शैतानमाथि विजय दिनुपर्छ किनभने “जो _______________ हुनुहुन्छ, उहाँचाहिँ संसारमा हुने (शैतान) भन्दा महान् हुनुहुन्छ” (१ यूहन्ना ४:४)।

(अतिरिक्त सामाग्री)
क्यारिजम्याटिक भद्रगोल

१) के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?

क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले प्रायः यो प्रश्ना सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको यस प्रश्न_को तात्पर्य वास्तवमा यो हो — “के तपाईंले आत्माको बप्तियस्मा पाउनुभयो, अन्य भाषा बोल्ने जस्ता क्यारिज्म्याटिक अनुभव पाउनुभयो?”

हामी त्यस आधारभूत प्रश्न मा नै फर्कौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलले दिने जवाफ के हो त? १ कोरिन्थी ६:१९-२० अनुसार कोरिन्थका सबै विश्वासीहरूभित्र, अँ, शरीरअनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू (१ कोरिन्थी ४:१-३) भित्र समेत, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो — “के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ।” उनीहरूले पवित्र आत्मालाई नपाएका भए कसरी उहाँ उनीहरूभित्रहुन सक्नुहुन्थ्यो र? यो प्रस्ट छ, तिनीहरूले जुन घडी मुक्ति पाए त्यही घडी नै उनीहरूले पवित्र पाएका थिए।

यूहन्ना ७:३८-३९ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा पाउने विषयमा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यसमा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मा पाइसक्नुभएको छ। तसर्थ, चाबी प्रश्नय “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” भन्ने नभएर “के तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो?” भन्ने हो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १:१२)।

२) पवित्र आत्मा तपाईंभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ?

क्यारिज्म्याटिक जवाफ यस प्रकार छ:

“पवित्र आत्मा मभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी जान्दछु?” क्यारिज्म्याटिक नवीकरण (Charismatic Renewal) को जवाफ छ — “पवित्र आत्माको बप्ति्स्माले अर्थात् एउटा यस्तो शक्तिशाली अनुभवले जसले यसको प्रापकलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउँदछ” (रिचार्ड कबीडो, दि न्यू क्यारिज्म्याटिक्स् प्रथम संस्करण, पृष्ठ २)।

अर्को शब्दमा, “यो साँचो हुनुपर्छ किनकि मैले त्यो अनुभव गरेको छु। ममा त्यो भावना आएकै हो। यो त म आफैले अनुभव गरेको कुरा हो।”

बाइबलीय जवाफ रोमी ८:९ मा पाइन्छ:

“तर साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन।”

यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ एक ख्रीष्टियन होइन। यदि म मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भने मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म यो कसरी जान्दछु? म यो जान्दछु, किनभने परमेश्वले सो भन्नुभएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छन् (यूहन्ना ७:३९)। पावल भन्छन्, “हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ” (२ तिमोथी १:१४) अनि यो कुरा परमेश्वरको रगतले किनिएको हरेक जनको सम्बन्धमा साँचो हुन्छ। परमेश्वरको परिभाषा (१ कोरिन्थी ६:१९, रोमी ८:९, यूहन्ना ७:३९ आदि) अनुसार ख्रीष्टियन भनेको त्यो व्यक्ति हो जसभित्र पवित्र आत्माले बास गर्नुहुन्छ अर्थात् जसले पवित्र आत्मा पाइसकेको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनु तर पवित्र आत्मा नपाएको हुनु असम्भव कुरा हो। पवित्र आत्माको प्राप्ति र उहाँको हामीभित्रको उपस्थिति कुनै आत्मगत (subjective) र शंकास्पद अनुभवमा आधारित छैन। यो त परमेश्वरको वचनको स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छ।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य

पाठ ३—पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य

पुनर्जीवन परमेश्वरको त्यो कार्य हो जसमा परमेश्वरले पापमा मरेको मानिसलाई आफ्नो जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। जीवन प्रदान गर्ने कार्य पवित्र आत्माको हो: “…किनकि लेखले मार्छ, तर आत्माले ____________ दिनुहुन्छ” (२ कोरिन्थी ३:६)। पापीले जीवन पाउने मात्र होइन, तर उसले परमेश्वरको परिवारमा जन्म पनि लिन्छ। पुनर्जीवनको सम्बन्धमा चाबी खण्डहरूमध्ये एउटाचाहिँ यूहन्ना ३ अध्याय हो।

उनीहरूको विश्वासप्रति येशूको अविश्वास

यूहन्ना २ अध्यायको अन्ततिर एक किसिमका मानिसहरूको बारेमा उल्लेख छ। त्यहाँ बताइएको छ, “धेरैले उहाको नाममा ______________ गरे” (यूहन्ना २:२३)। यी मानिसहरूले किन विश्वास गरे? (यूहन्ना २:२३ पढ्नुहोस् र सही उत्तरमा चिन्ह लागाउनुहोस्)

  1. येशू एकदिन उनीहरूका निम्ति क्रूसमा मरेर फेरि बौरी उठ्नुहुनेछ भन्ने जानेर यी मानिसहरूले विश्वास गरेका थिए।
  2. हामी नष्ट हुन लागेका पापी हौं र हामीलाई बचाउन सक्ने येशू मात्र हुनुहुन्छ भन्ने जानेर यी मानिसहरूले विश्वास गरेका थिए।
  3. येशूले गर्नुभएका आश्चर्यकर्महरू देखेर यी मानिसहरूले विश्वास गरेका थिए।
  4. तिनीहरू येशूलाई प्रेम गर्थे। आफ्ना पूरा हृदयले उहाँलाई पछ्यागउन चाहेका हुनाले यी मानिसहरूले विश्वास गरका थिए।

तिनीहरूको विश्वास आँखाले देखका आश्चर्यकर्महरूमा थियो! “विश्वास” गर्ने उक्त समूहलाई देखेर के येशू गदगद हुनुभयो? “वाह! क्या राम्रो! मेरो पछि लाग्ने यी सबलाई हेर त!” के उहाँले यसरी भन्नुभयो? अहँ, उहाँको प्रतिक्रिया यसको ठीक विपरित थियो: “तर येशूले आफैलाई तिनीहरूको ____________मा छोड्नुभएन” (यूहन्ना २:२४)।

यूहन्ना २:२३ को “विश्वास” र यूहन्ना २:२४ को “भरोसा” ग्रीकमा एउटै शब्द हुन्। यी पदहरूलाई यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ, “धेरैले येशूलाई विश्वास गरे, तर येशूले उनीहरूलाई विश्वास गरिरहनुभएको थिएन। उहाँमाथि तिनीहरूको विश्वास थियो (आश्चर्यकर्महरू देखेका हुनाले) तर उनीहरूप्रति उहाँको विश्वास थिएन!” उनीहरूको भर छैन भनेर येशू जान्नुहुन्थ्यो किनभने “उहाँले सबै मानिसहरूलाई ___________________”(यूहन्ना २:२४)। नथनएलको बारेमा सब जान्नुहुने येशूले यी मानिसहरूको बारेमा पनि सब जान्नुहुन्थ्यो। विश्वास गर्नेहरूझैं प्रस्तुत भइरहेका यी मानिसहरूलाई उहाँले मन खोलेर ग्रहण गर्नुभएन किनभने “मानिसभित्र के हुन्छ, सो उहाँलाई ________ ________”(यूहन्ना २:२५)। उहाँ यी मानिसहरूको एक-एक कुरा जान्नुहुन्थ्यो। उनीहरूको हृदय परमेश्वरको दृष्टिमा ठीक छैन भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उनीहरूसँग विश्वास थियो तर येशूले खोज्नुभएको जस्तो विश्वास थिएन। उनीहरूले नयाँ जन्म पाउन खाँचो थियो!

यूहन्ना ३ अध्यायमा तीमध्येको एकजनाको परिचय दिइएको छ। आश्चर्यकर्महरू देखेर ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने एकजनाको परिचय यहाँ दिइएको छः “तपाईं परमेश्वरबाट आउनुभएको गुरु हुनुहुन्छ भनी हामीलाई थाह छ किनकि __________________ साथमा रहनुभएन भने कसैले पनि यी _____________ गर्न सक्दैन, जो तपाईं गर्नुहुन्छ” (यूहन्ना ३:२)। निकोदेमस एक “आश्चर्यकर्महरूमा विश्वास गर्ने” व्यक्ति थिए तर येशूले निकोदेमसलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूले ________ ________ ____________पर्छ” (यूहन्ना ३:७)।

धर्मले मुक्ति पाइन्न

निकोदेमस कस्ता मानिस थिए? यूहन्ना ३:१ मा उनको बयान गरिएको छ।

उनी एक फरिसी थिए। यसको मतलब उनी एक धर्मकर्म गर्ने व्यक्ति थिए। बाइबल (पूरानो नियम) उनले पढ्ने गर्थे। उनी सभाघरमा र मन्दिरमा जाने गर्थे। उनले १० आज्ञा पालन गर्न खोज्थे।

उनी एक शासक थिए (यूहन्ना ३:१)। उनी एक साधारण यहूदी मात्र थिएनन्, तर यहूदीहरूका एक अगुवा थिए। उनी सनहेड्रीन भनिने देशको सर्वोच्च शासकवर्गको एक सदस्य थिए (यूहन्ना ७:४५ -५० पढ्नुहोस्)। उनी उच्च ओहोदाका व्यक्ति थिए।

उनी एक गुरू अर्थात् शिक्षक थिए (यूहन्ना ३:१०)। उनी अज्ञानीलाई ज्ञान दिन सक्ने एक विज्ञ मानिन्थे। तर अरूलाई सकाउने भएर पनि निकोदेमस आफैले सिक्न खाँचो थियो। उनले सर्वोत्कृष्ट शिक्षकबाट “नयाँ जन्म” को बारेमा सिक्न खाँचो थियो (यूहन्ना ३:२)।

निकोदेमस एक फरिसी , एक शासक शिक्षक थिए तर उनी नरकको बाटोमा हिँड्दै थिए। निकोदेमसले मुक्ति पाएका थिएनन्। निकोदेमससँग अनन्त जीवन थिएन। धेरै कुराहरू भएर पनि निकोदेमससित सबभन्दा ठूलो कुरा थिएन। निकोदेमसलाई येशूको सन्देश स्पष्ट थियो: “कोही मानिस ________ गरी ____________ भने उसले परमेश्वरको _________लाई देख्नर सक्दैन” (यूहन्ना ३:३)। राज्यभित्र प्रवेश गर्न केवल एउटै उपाय छ, अर्थात्, नयाँ गरी जन्मनैपर्छ!

नयाँ गरी जन्मनुको अर्थ के हो?

स्वर्ग जानलाई पैसा चाहिँदैन। स्वर्ग जानलाई पढाइ चाहिँदैन। स्वर्ग जानलाई पद चाहिँदैन। तर स्वर्ग जानलाई एउटा कुरा चाहिन्छः त्यो हो, नयाँ जन्म! जसले नयाँ जन्म पाएका छैनन् उनीहरूले परमेश्वरको राज्य कहिल्यै देख्नेतछैनन् (यूहन्ना ३:३)।

“नयाँ गरी जन्मनुपर्छ” भन्ने येशूको भनाइको अर्थ निकोदेमसले बुझेनन् (यूहन्ना ३:४)। उनले सोधे, “मानिस बूढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के उसले आफ्नी आमाको गर्भमा दोस्रोचोटि पसेर जन्मन सक्छ र?” (यूहन्ना ३:४)। मानिस आफ्नी आमाको गर्भमा पसेर दोस्रोचोटि शारीरिक रूपमा जन्मन सक्दैन भनी उनी जान्दथे। त्यो सम्भव छैन। त्यसोभए येशूको भनाइको तात्पर्य के थियो?

येशूले निकोदेमसलाई यूहन्ना ३:५-६ मा दिनुभएको जवाफलाई पढ्नुहोस्। येशूले प्रस्ट पार्नुभयो, कि उहाँले शारीरिक होइन तर आत्मिक जन्मको कुरा गर्दैहुनुहुन्छ (“आत्माबाट जन्मिएको”)। मानिसको पहिलो जन्म शारीरिक हुन्छ (“शरीरबाट जन्मिएको”) अनि मानिसको दोस्रो जन्म आत्मिक हुनुपर्दछ (“आत्माबाट जन्मिएको”)। योचाहिँ परमेश्वरको आत्माले गर्नुहुने एउटा काम हो।

पानी र आत्माबाट जन्मनु

मानिस पानी र आत्माबाट जन्मनुपर्छ (यूहन्ना ३:५) भन्ने येशूको भनाइको अर्थ के थियो? बाइबलको यस पदलाई धेरैजनाले गलत बुझेका छन्। “पानी” ले पानीको बप्तिहस्माको अर्थ दिन्छ भनी विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। उनीहरू भन्छन्, “तिमीले पानीको बप्तिपस्मा लिएनौ भने परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैनौ र मुक्ति पाउन सक्दैनौ।” यो सत्य होइन। पानीको बप्तिनस्मा महत्त्वपूर्ण छ तर पानीको बप्तिवस्माले कसैलाई मुक्ति दिँदैन। पानीको बप्तिछस्मा मुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले गर्ने एउटा काम हो।

येशूले भौतिक पानीको कुरा गर्नुभएको होइन। भौतिक पानीले मानिसको बाहिरी अंगहरूलाई मात्र शुद्ध पार्न सक्छ। यूहन्ना ३:५ मा येशूले आत्मिक शुद्धिकरण (मानिसको भित्री शुद्धिकरण) को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाहिर सफा बन्न नुहाउनुपर्छ, साबुन र पानी चाहिन्छ। भित्र सफा बन्न अर्कै प्रकारको स्नान चाहिन्छ। साबुन र पानीले पापको मैला हटाउन सक्दैन। परमेश्वरले नै मानिसभित्र एउटा काम गर्न खाँचो छ। पानी र आत्माबाट जन्मने बारेमा बाइबलले के भन्छ, हेरौं।

यसकारण, नयाँ गरी जन्मनु र पानी र आत्माबाट जन्मनु एउटै कुरा हो। यदि कोही नयाँ गरी जन्मेको छ भने, ऊ पानी र आत्माबाट जन्मेको छ।

पानी जुनै पनि चीज धुन प्रयोग गरिने पदार्थ हो। पानी सर्वत्र प्रयोग हुने सरसफाइको साधन हो। भुइँ सफा गर्दा तपाईं के प्रयोग गर्नुहुन्छ? ________। मुख केले धुनुहुन्छ ? ________। कपडा केले धुनुहुन्छ ? _______। दाँत सफा गर्न तपाईं मन्जन मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न, तर ________ पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। पानीचाहिँ शुद्धिकरण (कुनै चीजलाई शुद्ध पार्ने काम) को चित्रणको रूपमा लिन सकिने कुरा हो भनेर हामी सजिलै बुझ्छौं।

पापी हरू धोइन र शुद्ध पारिन आवश्यक छ। येशू निकोदेमसलाई एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहनुहुन्थ्यो: कुनै पनि अशुद्व मानिस परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन! परमेश्वर भन्नुहुन्छ, कुनै पनि अशुद्व मानिसले ख्रीष्टको र परमेश्वरको _________मा कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउनेछैन (एफेसी ५:५, गलाती ५:२१, प्रकाश २१:२७ मा पढ्नुहोस्)। राज्यमा पस्न एक व्यक्ति भित्रबाट नै शुद्व र धोइएको हुनुपर्छ अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएको हुनुपर्छ। नधोइएको व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध छ। कुनै पनि अशुद्व व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा पस्नेछैन। केवल शुद्ध पारिएका पापीहरूलाई मात्र स्वर्गमा पस्न दिइनेछ। तपाईं पानीबाट जन्मनैपर्छ! तपाईं धोइनैपर्छ!

१ कोरिन्थी ६:९-१० पढौं। के कुनै अशुद्ध अर्थात् अधर्मी मानिस परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुनेछन्? ______________। के धोइएका पापीहरू त्यस राज्यमा पस्नेछन् (१ कोरिन्थी ६:११)? ______________।

जतिखेर तपाईं यूहन्ना ३:५ लाई विचार गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईंले तीतस ३:५ लाई पनि विचार गर्नुपर्छ। यी दुवै पदहरू तेस्रो अध्यायको पाँचौं पदमा छन्, त्यसकारण यिनीहरूलाई सम्झन सजिलो छ। यी दुवै पदहरूले नयाँ गरी जन्मने बारेमा बताउँछन् (तीतस ३:५ मा पनि नयाँ जन्मको कुरा छ)। यी दुवै पदहरूले पानी र आत्माको बारेमा बताउँछन्। तीतस ३:५ मा हेरौं: “तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो–नयाँ जन्मको _________द्वारा (यो भयो पानी) र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा (यो भयो आत्मा”)। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति त्यो हो जो परमेश्वरको आत्माद्वारा पूरै शुद्ध अनि नवीकृत भएको छ।

पानी र आत्माको बारेमा बताउने निम्न तीनओटा पदहरूलाई अध्ययन गरौं:

हामीलाई उहाँको राज्यभित्र प्रवेश गर्न योग्य बनाउन जुन अचम्मका कामहरू परमेश्वरले एक व्यक्तिभित्र गर्नुहुन्छ, ती कामहरूको बारेमा यी माथिका पदहरूले बताइरहेका छन्।

यूहन्ना १३:५ मा उल्लेखित पानीको विचार गरौं। येशूले एउटा महत्त्वपूर्ण आत्मिक सत्यता दर्शाउन पानी शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। के पत्रुस एउटा “धोइएका” चेला थिए? के पत्रुस भित्रदेखि शुद्ध थिए (यूहन्ना १३:९ -१०)? ________। कुनचाहिँ चेला पानीबाट जन्मेको थिएन? कुन चेला नधोइएको हुनाले अशुद्ध थियो अर्थात् नयाँ गरी जन्मेको थिएन (यूहन्ना १३:१० -११ र यूहन्ना १३:२लाई आपसमा तुलना गर्नुहोस्)? ____________________________। के ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ? ____________।

एफेसी ५:२५ -२६ मा पनि यस पानी को उल्लेख छ, “ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो — त्यसलाई ___________द्वारा _______को _________ले पवित्र पार्नालाई।” एक व्यक्ति कसरी धोइन्छ? वचनद्वारा!

परमेश्वरको वचन शुद्धिकरण (शुद्ध गर्ने काम) को निम्ति नभई नहुने कुरा हो। परमेश्वरको वचन ऐना हो जसले हामीलाई हामी बास्तवमा कति अशुद्ध छौं भनेर हाम्रो पाप देखाउँछ। बाइबलले हाम्रो पाप मात्र देखाउँदैन, यसले पापीका एउटै मुक्तिदातालाई पनि देखाउँदछ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्तिदाताले बचाउनुहुनेछ भन्ने उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई पनि बाइबलले देखाउँदछ। परमेश्वरको वचनबिना एक व्यक्तिले कहिल्यै मुक्ति पाउन सक्ने थिएन, कहिल्यै नयाँ गरी जन्मन सक्ने थिएन। निम्नलिखित पदहरूले परमेश्वरको वचनको ‍महत्त्वलाई दर्शाउँदछन्:

  1. भजनसंग्रह ११९:९ – “एउटा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी __________ राख्नेछ? तपाईंका ____________मा ध्यान दिएर नै हो।“
  2. यूहन्ना १५:३ – “मैले तिमीहरूलाई भनेको ____________द्वारा तिमीहरू __________ छौ।“
  3. १ पत्रुस १:२३ -२५ – “किनकि नाशहुने होइन, तर नाश नहुने बीउबाट ______________को जिउँदो र सँधैभरि रहने ____________द्वारा ________________छौं।”
  4. याकूब १:१८ – “उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको ____________द्वारा जन्माउनुभयो।”
  5. परमेश्वरको वचनले दुइटा काम गर्छ: पहिलो, यसले मानिसलाई ऊ कति ठूलो पापी रहेछ भन्ने देखाउँछ (रोमी ३:१० -२३)। दोस्रो, यसले मानिसलाई ख्रीष्ट कति महान् मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ (रोमी ३:२४ -२५)।

निकोदेमस एक यहुदी थिए जसलाई पुरानो नियमको पूरा ज्ञान हुनुपर्थ्यो। यूहन्ना ३:९ मा हामी देख्दछौं कि येशूले कुन विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर निकोदेमसले अझै बुझेका थिएनन्। यूहन्ना ३:१० मा येशूले निकोदेमसलाई यी कुराहरू उनले अघिबाट नै जानेको हुनुपर्थ्यो भनी भन्नुभयो। उनले पानी र आत्माको बारेमा बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। उनलाई इजकिएल ३६:२५-३९ राम्रैसँग थाह हुनुपर्थ्यो। के यहाँ पानीको उल्लेख छ? ________। के यहाँ शुद्ध हुने र शुद्ध पारिने विषय उल्लेख छ? _______। यस खण्डमा परमेश्वरले मानिसभित्र एउटा अचम्मको काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो (इजकिएल ३६:२६ -२७)। यर्मिया ४:१४ र यशैया १:१६ पनि पढ्नुहोस्।

नयाँ जन्म कसरी सम्भव छैन

तपाईं शारीरिक जन्मद्वारा आफ्नो परिवारको सदस्य बन्नुभयो। पहिलो जन्मद्वारा तपाईं आफ्ना बाबुआमाको छोरा वा छोरी बन्नुभयो। जब कुनै मानिस नयाँ गरी जन्मन्छ, ऊ परमरश्वरको घरानाको सदस्य बन्दछ अर्थात् परमेश्वरको सन्तान (यूहन्ना १:१२) बन्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले नयाँ जन्म कसरी पाउँदैन भन्ने विषयमा यूहन्ना १:१३ मा तीनओटा कुराहरू बताइएको छ।

(१) “न ता रगतबाट”

बाबुआमा र छोराछोरीको बीचमा रगतको नाता हुन्छ अनि थुप्रै कुराहरु छन् जुन बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई दिन सक्छन्, जस्तै, आँखाको रंग, कपालको रंग, अनुहारका आकारहरू, शरीरको बनावट आदि। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कहिल्यै दिन सक्दैनन्, त्यो हो नयाँ जन्म। तपाईंका आमाबाबुले तपाईंलाई पहिलो जन्म दिन सक्नुहुन्छ तर उनीहरूले तपाईंलाई दोस्रो जन्म दिन कहिल्यै सक्दैनन्।

ख्रीष्टियन आमाबाबुहरूले ख्रीष्टियन नानीहरू जन्माउँदैनन्। नयाँ जन्म पाएका बाबुआमाहरूका नयाँ जन्म पाएका छोराछोरीहरू जन्मँदैनन्। यदि तपाईंको पनि कुनै ख्रीष्टियनसँग रगतको नाता पर्छ भने यसले तपाईंलाई ख्रीष्टियन बनाउँदैन। मुक्ति आमाबाबुबाट छोराछोरीमा सर्ने कुरा होइन।

अब्राहमका वंशका भएका हुनाले धेरै यहूदीहरूले आफूहरूले मुक्ति पाएका छौं भनी विचार गरे (मत्ती ३:९; यूहन्ना ८:३९)। के तिनीहरूको विचार ठीक थियो (यूहन्ना ८:४४ सँग दाजौं)? ________________। आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीका लागि प्रार्थना गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सिकाउन सक्छन् अनि आफ्ना छोराछोरीको सामु नमुना भएर परमेश्वरको डरमा जिउन सक्छन् तर आफ्ना छोराछोरीलाई नयाँ जन्म दिन सक्दैनन्।

(२) “न ता शरीरको इच्छाबाट”

मानिसको सम्पूर्ण ताकत र सार्मथ्यले उसलाई कहिल्यै परमेश्वरको सन्तान बनाउँदैन। येशूले भन्नुभयो “शरीरबाट जन्मिएको चाहिँ ____________ हो” (यूहन्ना ३:६)। अहो, मानिसहरूले जतिसुकै बदलिने आकांक्षा राखे पनि, उसले आफैलाई बदल्न सक्दैन। जसरी चितुवाले आफ्ना टाटाहरू बदल्न सक्दैन, अनि इथियोपियाको मानिस (अफ्रिकी) ले आफ्नो छालाको रंग बदल्न सक्दैन, त्यसरी नै पापी हृदय भएको मानिसले आफ्नो दुष्ट स्वभावलाई बदल्न सक्दैन (यर्मिया १३:२३ मा हेरौं)। यस्तो परिवर्तन परमेश्वरले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ।

(३) “न ता मानिसको इच्छाबाट”

सुरुका ख्रीष्टियनहरू धेरै बर्ष रोमी सम्राटहरूबाट सताइए अनि धेरै मारिए। आखिरमा सत्ता कन्सटेन्टाइनको हातमा पर्यो (करिब ३०० ई .सं . तिर)। उसले ख्रीष्टिय “धर्म” लाई साम्राज्यको आधिकारीक धर्म बनाउन चाहे। उनले आफ्ना राज्यका सबैजना ख्रीष्टियन हुनुपर्छ भन्ने इच्छा गरे, तर के यसले सबैलाई ख्रीष्टियन बनायो त? ______________। हो, राजा होस् वा राजकुमार अथवा पूजाहारी वा पोप होस् वा पाष्टर, कसैले पनि एक व्यक्तिलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउन सक्दैनन्। पृथ्वीको सबभन्दा शक्तिशाली मानिसले पनि एक व्यक्तिलाई शुद्ध हृदय र नयाँ जीवन दिन सक्दैन। परमेश्वरले मात्र यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।

परमेश्वरको कार्य

नयाँ जन्म कुनै पनि मानवीय तवरले हुने कुरा होइन, तर पूरै परमेश्वरबाट हुने कुरा हो (यूहन्ना १:१३)। यो परमेश्वरले गर्नुभएको त्यस्तो अचम्मको कार्य हो जसद्वारा एक व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान बन्दछ (यूहन्ना १:१२)। उसको पहिलो जन्मद्वारा मानिस आदमको पतित वंशको सदस्य बन्दछ। उसको दोस्रो जन्मद्वारा भने मानिस परमेश्वरको परिवारको सदस्य बन्दछ। जब कसैले नयाँ जन्म पाउँछ, तब उसले एउटा नयाँ जीवन पाउँछ (यूहन्ना ३:१५), एउटा नयाँ हृदय पाउँछ (इजकिएल ३६:२५ -२७), एउट नयाँ स्वभाव पाउँछ (२ पत्रुस १:४) अनि ऊ एउटा नयाँ ________ हो (२ कोरिन्थी ५:१७)। नयाँ गरी जन्मन र परमेश्वरको सन्तान हुनलाई, उसले कुन काम गर्नैपर्छ (यूहन्ना १:१२)? _____________ ________________________________________________।

आत्मा अनि बतास

यूहन्ना ३:८ मा येशूले परमेश्वरका आत्माका कामलाई हावासँग दाँज्नुहुन्छ। हावा अदृश्य हुन्छ अर्थात् यसलाई देख्नन सकिँदैन। हावालाई तपाईं देख्न_ सक्नुहुन्न तर हावाले गरेको कामलाई देख्न। सक्नुहुन्छ। तपाईं रूखका पातहरू हल्लिरहेको देख्नुशहुन्छ। डोरीमा सुकाइएको लुगालाई हावामा हल्लिरहेको देख्नुहहुन्छ। सिर्र चलिरहेको बतासमा झण्डा फर्फराइरहेको पनि देख्नुशहुन्छ।

परमेश्वरको आत्मा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। एकजना ख्रीष्टियनलाई हेर्दैमा तपाईं परमेश्वरको आत्मालाई देख्नेसक्नुहुन्न, तरैपनि उहाँको कामचाहिँ देख्ने सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले एक व्यक्तिको जीवनमा साँच्चै काम गर्दैहुनुहुन्छ भने त्यो देखिनुपर्छ। आफूभित्र पवित्र आत्मा बास गरिरहनुभएको मानिसहरूले देख्नम सक्दैनन्, तरैपनि के तिनीहरूले आत्माका फल देख्नत सक्छन् (गलाती ५:२२ -२३, एफेसी ५:९)? ___________। निश्चय नै, मानिसहरूले हाम्रो जीवन देख्न सक्छन्, अनि बोली र व्यवहार देख्न- सक्छन् अनि तिनीहरूले हाम्रो जीवनमा आत्माले काम गरिरहनुभएको प्रमाण देख्न‍ सक्छन्। के तपाईंको दिनप्रतिदिनको जीवनमा, तपाईंको बोली र व्यवहारबाट आत्माको “आवाज” सुन्न सकिन्छ?

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

पवित्र आत्माको ईश्वरत्व

पाठ २ — पवित्र आत्माको ईश्वरत्व

 

१) पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने बाइबलमा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरसँग बराबर गरिएको छ।

प्रेरित ५:१-५ पढ्नुहोस्। हनानिया र सफिराको पाप के थियो? आफ्नो सम्पत्ति बेचेर केही पैसा आफ्नै निम्ति राख्नु अनि मण्डलीलाई पूरै पैसा दिएको जस्तो गर्नु। पैसाको केही हिस्सा आफ्नो निम्ति राखेकोमा पत्रुसले उनीहरूलाई दोष लगाएका होइनन्। उनले तिनीहरूलाई यो पनि बताए, कि आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नलाई पैसा उनीहरूकै अधिकारमा थियो (४ पद)। उनीहरूले पूरै पैसा नदिए तापनि सबै पैसा दान गरेको झूटो प्रभाव पार्न खोज्नु नै उनीहरूको समस्या थियो। त्यसैले यो एक झूट्टो कुरा थियो; उनीहरूले वास्तविकतालाई लुकाइराखेका थिए।

३ पद अनुसार हनानियाले कसलाई झूट बोले? ________________________________ (याद राख्नुहोस्, धोकादारी प्रति “सत्यको आत्मा” कहिल्यै प्रशन्न हुनुहुन्न—यूहन्ना १६:१३)। ४ पद अनुसार हनानियाले कसलाई झूट बोले? ________________ यी दुई पदहरूमा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरसँग समीकृत गरिएको छ।

१ कोरिन्थी ३:१६ पढ्नुहोस्। परमेश्वरको मन्दिर त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ। परमेश्वर पुरानो नियमको समयमा यरूशलेमको मन्दिरमा बस्नुभयो र विशेष तवरले आफ्नो महिमा प्रदर्शन गर्नुभयो। आज यरूशलेममा परमेश्वरले वास गर्नुहुने कुनै मन्दिर छैन, तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूभित्र, उहाँको मण्डलीमा वास गर्न रोज्नुभएको छ। १ कोरिन्थी ३:१६ अनुसार परमेश्वरको मन्दिरमा कसले वास गर्नुहुन्छ? ________________________ परमेश्वरको मन्दिर भनेकोचाहिँ परमेश्वर वास गर्नुहुने स्थान भएकोले र त्यहाँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुने भएको हुनाले, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्छौं। यही कुरा सिकाउने १ कोरिन्थी ६:१९ र एफेसी २:२१-२२ लाई तुलना गर्नुहोस्। जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वर ऊभित्र वास गर्नुहुन्छ र उसमा काम गर्नुहुनेचाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्दछ, तब यस सत्यताले परमेश्वरको हरेक सन्तानको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पार्नुपर्छ (फिलिप्पी २:१३; एफेसी ३:२०; कलस्सी १:२९)। हामीहरूभित्र जीवित परमेश्वर, अर्थात् पवित्र आत्मा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। तपाईं हरेक बिहान बिउँझनुहुँदा, के परमेश्वर तपाईंभित्र वास गर्नुहुन्छ भनी आफैंलाई सम्झना गराउने गर्नुहुन्छ?

हिब्रू १०:१५-१६ लाई यर्मिया ३१:३३ सित तुलना गरौं। हिब्रू १०:१५ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? _______________________ हिब्रू १०:१६ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? ________________ यर्मिया ३१:३३ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? __________________ पुरानो नियममा प्रायश: “परमप्रभु” भनिने शब्दले हिब्रू अक्षरको यहोवा (सत्य परमेश्वरलाई जनाउने अति पवित्र नाम) शब्दलाई जनाउँछ। पवित्र आत्मालाई प्रभुसँग समीकृत गरिएको छ (हिब्रू १०:१६) र उहाँलाई यहोवासँग समीकृत गरिएको छ (यर्मिया ३१:३३)। यसकारण, पवित्र आत्मा एकमात्र सत्य परमेश्वर, अर्थात्, यहोवा हुनुहुन्छ! (पवित्र आत्मालाई एउटा सामान्य झोक्का वा वस्तु भनी व्याख्या गर्ने यहोवाका साक्षीहरू उहाँ वास्तवमा यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्दा छक्क पर्नेछन्!)

 

२)पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा सबै ईश्वरीय चरित्रहरू छन्। उहाँमा सबै ईश्वरीय गुणहरू छन्; परमेश्वर हरेक कुरामा जे हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि उही हुनुहुन्छ।

पवित्र

उहाँको नाम नै “परमेश्वरका ____________ आत्मा” हो (एफेसी ४:३०)। १ यूहन्ना २:२० ले पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गरेको हो भनी धेरै बाइबल विद्वानहरूको विश्वास छ। यस पदमा उहाँलाई “_____________ जन” भनिएको छ। यशैया ८ अध्यायमा परमेश्वरको पवित्रतालाई जोड दिइएको छ। स्वर्गदूत जस्ता प्राणीहरू यसो भन्दै कराए, “सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र, _____________, ____________ हुनुहुन्छ” (यशैया ६:३)। यस पदमा परमेश्वर बहुसङ्ख्यामा एक हुनुहुन्छ भन्ने संकेत छ। ८ पदमा परमेश्वरले यसो भन्नुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, “______ निम्ति को जाला?” उत्पत्ति १:२६ सित पनि तुलना गर्नुहोस्। सम्भवत: यसले “पवित्र” शब्दलाई तीन पटक दोहोर्याइनुको कारण पनि व्याख्या गर्दछ। पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पुत्र परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। “पवित्र, पवित्र, पवित्र” नामक भजनका लेखक रेगिनाल्ड हेबेरले (Reginald Heber) यो खण्डलाई यसरी नै व्याख्या गरेका छन्।

अनन्त

हिब्रू ९:१४ मा उहाँलाई “_____________ आत्मा” भनिएको छ।

सर्वव्यापी

भजनसङ्ग्रह १३९:७-१० ले परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनी सिकाउँदछ। हामी उहाँको उपस्थितीबाट भाग्न सक्दैनौं किनभने उहाँ हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ। (एकपटक एकजना अविश्वासी मानिसले एउटी सानी ठिटीलाई यसो भनेछ, “यदि तिमीले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनी मलाई देखाउन सक्यौ भने, म तिमीलाई एउटा स्याउ दिनेछु।” उसले जवाफ दिई, “हजुर, यदि तपाईंले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्न भनी मलाई देखाउन सक्नुभयो भने, म तपाईंलाई एक घ्याम्पा स्याउ दिनेछु!”) ७ पदमा एउटा प्रश्न सोधिएको छ, “तपाईंको _________ म कहाँ जाऊँ?” यसको जवाफ स्पष्ट छ। उहाँको आत्मादेखि तपाईं कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न किनभने परमेश्वरको उपस्थिती हरेक ठाउँमा छ। आत्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। निश्चय पनि, परमेश्वरका आत्मा पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा रहेका हरेक विश्वासीभित्र रहनुभएको तथ्य पनि पवित्र आत्मा एउटै स्थानमा मात्र सिमित हुनुहुन्न भन्ने कुराको संकेत हो।

सर्वज्ञानी

“आत्माले ________ ___________ तलाश गर्नुहुन्छ, अँ, परमेश्वरका गहिरा-गहिरा कुराहरू” (१ कोरिन्थी २:१०)। परमेश्वरको बारेमा पवित्र आत्मालाई ज्ञान नभएको र थाह नभएको कुनै पनि कुरा छैन। यशैया ४०:१३ मा पवित्र आत्मालाई शिक्षकको खाँचो पर्दैन भनी हामी सिक्न सक्छौं। यदि उहाँलाई कुनै शिक्षकको खाँचो पर्दैन भने, उहाँलाई सबै कुराहरूको ज्ञान हुनैपर्छ।

सर्वशक्तिमान

मानिसहरूलाई शक्तिको अभाव हुन्छ तर परमेश्वरमा कुनै अभाव छैन। जकरिया ४:६ मा यसरी पढ्छौं, “न बलद्वारा, न __________, तर मेरो आत्माद्वारा, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ।” यसको अर्थ पवित्र आत्मा शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। लूका १:३४-३५ लाई लूका १:३७ सँग तुलना गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले असम्भव कामहरू गर्नसक्नुहुन्छ। कन्या जन्म असम्भव थियो, तर परमेश्वरको निम्ति त होइन!

सत्य

१ यूहन्ना ५:६ मा हामी पढ्दछौं, “आत्मा ___________ हुनुहुन्छ”। उहाँलाई “_________को आत्मा” पनि भनिएको छ (यूहन्ना १४:१७ र १६:१३)। उहाँ बाइबलको पनि लेखक हुनुहुन्छ जुनचाहिँ “____________ वचन” हो (२ तिमोथी २:१५)।

सार्वभौम

मण्डलीमा आत्मिक वरदानहरू बाँड्ने सवालमा परमेश्वरका आत्माले निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, र उहाँले “आफ्नै इच्छाअनुसार” त्यसो गर्नुहुन्छ (उहाँको सार्वभौम निर्णयअनुसार)। पवित्र आत्माले स्थानीय मण्डलीहरूमा आत्मिक अगुवाहरू (निरिक्षकहरू) को हुनुपर्ने हो भन्ने निर्णय पनि गर्नुहुन्छ (प्रेरित २०:२८)। निश्चय पनि, यी सबै कामहरू उहाँले पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरसँग सिद्ध समन्वयमा गर्नुहुन्छ।

सिद्ध

प्रकाश १:४ पढ्नुहोस्। शास्त्रहरूमा सात सङ्ख्यालाई पूर्णता र सिद्धता जनाउन प्रयोग गरिएको छ। प्रकाश १:४ ले यशैया ११:२ लाई संकेत गरिरहेको हुनसक्छ। यस पदको आशय त्यहाँ सात पवित्र आत्माहरू छन् भन्ने होइन, तर यसको अर्थ पवित्र आत्मा समझमा, ज्ञानमा, बुद्धिमा, सामर्थ्यमा र अन्य हरेक कुरामा सिद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हो।

 

३)पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँले परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्यहरू गर्नुहुन्छ।

सृष्टि

परमेश्वरले मात्र सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, र उत्पत्ति १:२ मा पवित्र आत्मा सृष्टिको कार्यमा सकृय रूपमा कार्य गरिरहनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। अय्यूव २६:१३ मा लेखिएको छ, “आफ्नो आत्माद्वारा उहाँले आकाश _____________ छ”। “सिँगार्नु” भनेको सजाउनु, सुन्दर बनाउनु, सुशोभित पार्नु हो। पवित्र आत्माले आकाशहरूलाई सुन्दर बनाउनुभयो र तिनलाई गौरवले भरिदिनुभयो। सृष्टि कार्यमा पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय चित्रकार हुनुहुन्छ।

नयाँ सृष्टि

मुक्तिको सवालमा (ख्रीष्टमा एउटा नयाँ सृष्टि हुने कुरामा), पवित्र आत्माको मूख्य भूमिका छ। जोडा मिलाउनुहोस्:

परमेश्वरले मात्र मुक्ति दिनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वरको कामबिना कसैले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन।

कन्या जन्म

मत्ती १:२०—“आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफूकहाँ ल्याउन नडराऊ, किनकि जो उनको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँचाहिँ ___________ ______________ हुनुहुन्छ।” यस उदेकको गर्भधारणमा पवित्र आत्मा पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। कन्या जन्म एउटा आश्चर्यकर्म थियो जुनचाहिँ परमेश्वरद्वारा मात्र हुन आउन सक्थ्यो। लूका १:३५ मा हामीले सिक्न सक्छौं कि यस आश्चर्यकर्ममा पवित्र आत्माको गहिरो सहभागिता थियो। अविश्वासीहरूले यसो भन्लान्, “कन्या जन्म पूरै असम्भव छ”। उनीहरूले ठीकै भनेका हुन्। एउटी स्त्रीको निम्ति कुनै पुरुषको सहभागिताबिना गर्भधारण गर्नु असम्भव छ। तर ३७ पदलाई बिचार गर्नुहोस—“किनभने _____________ निम्ति कुनै कुरा पनि ______________ हुनेछैन।” आश्चर्यकर्मप्रति समस्या हुने मानिसहरूको वास्तविक समस्या आश्चर्यकर्मप्रति हुँदैन। उनीहरूको समस्या परमेश्वरप्रति हुन्छ। उनीहरूका ईश्वर निकै अल्प र निकै कमजोर हुन्छन्। तर बाइबलका परमेश्वरको निम्ति, उहाँले गर्न नसक्नुहुने कुनै पनि कुरा छैन। पवित्र आत्मा परमेश्वरका निम्ति, कन्या जन्म कुनै कठिन कुरा होइन!

प्रेरणा

बाइबल परमेश्वरको वचन हो (२ तिमोथी ३:१६—“सबै पवित्रशास्त्र परमेश्वरद्वारा निश्वासित हो,” अक्षरश: अनुवाद)। बाइबल परमेश्वरको मुखबाट आएको हो (यशैया ४०:५)। बाइबलको लेखक परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, र बाइबलको आफ्नो पूर्ण रूप ल्याउनको निम्ति पवित्र आत्माको मूख्य भूमिका रहेको छ। २ पत्रुस १:२१ लाई विचार गर्नुहोस् जहाँ परमेश्वरको वचन कसरी आयो भनी हामीलाई बताइएको छ—“किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू __________ ____________ प्रेरणा पाएर बोले।” यी मानिसहरूले ठीक त्यही लेखे जे उनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर र अगुवाइ गरिएर लेखेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो।

दाऊदले थुप्रै भजनहरू लेखे (२ शमूएल २३:१), तर परमेश्वर पनि त्यहाँ सरिक हुनुहुन्थ्यो। २ शमूएल २३:२ अनुसार, दाऊदलाई ठीक शब्दहरू लेख्नको निम्ति कसले अगुवाइ गर्दैहुनुहुन्थ्यो? __________________________ बाइबलको हरेक पुस्तकमा दुवै मानवीय लेखक र ईश्वरीय लेखक हुनुहुन्छ। यहाँ मानवीय लेखकचाहिँ दाऊद थिए र पवित्र आत्मा ईश्वरीय लेखक हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले दाऊदको कलमलाई सुन्दरतापूर्वक प्रयोग गर्नुभए तापनि, अन्तिममा विश्लेषण गर्नुपर्दा, दाऊदले लेखेका कुराहरू परमेश्वरका वचन थिए।

परमेश्वरको आत्माले नयाँ नियमको लेखन कार्यमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। सुसमाचारका पुस्तकहरू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइको निकै वर्षपछि लेखिएका थिए; अझ भन्ने हो भने, यूहन्नाको सुसमाचार पहिलो शताब्दीको करिब अन्ततिर भन्दा अगाडि लेखिएको थिएन होला। यतिका वर्षपछि सम्म पनि कसरी सुसमाचारका लेखकहरूले येशूका शब्दहरू सम्झन सकेका होलान्? (यूहन्ना १४:२६ हेर्नुहोस्)।
_______________________________________________ _________________ पवित्र आत्माले चेलाहरूलाई “सबै ____________ डोर्याउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३) र उनीहरूलाई “____________ कुराहरू बताउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३) भनी हाम्रा प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। “आउने कुराहरू” को अर्थ प्रकाशको पुस्तक र नयाँ नियमका पुस्तकहरूमा (जस्तै प्रभुको आगमनको बारेमा बताउने १ थेस्सलोनिकी) अरू भविष्यका कुराहरू (अगमवाणी) हुन्। १ यूहन्ना १६:१४-१५ मा पवित्र आत्माले ख्रीष्टका कुराहरू देखाउनुहुनेछ वा प्रकट गर्नुहुनेछ भनी ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। नयाँ नियमका थुप्रै पत्रहरूमा हामीले ठीक यही कुरा भेट्टाउँछौं। जस्तै, रोमीको पुस्तकमा विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा महान् सत्यताहरू प्रकट गरिएका र व्याख्या गरिएका छन्। भजनका लेखकले यसरी लेखेका छन्, “पवित्र आत्मा सिकाउनुहोस्, रहस्य ख्रीष्टको देखाउनुहोस्।”

 

४) त्रिएक परमेश्वरका अन्य सदस्यहरूसँग सम्बन्धित हुनुभएको हुनाले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।

मत्ती २८:१९ र २ कोरिन्थी १३:१४ लाई विचार गर्नुहोस्। यदि पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, र यदि पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, उहाँहरूसँग निकट सम्बन्धमा उल्लेख गरिनुभएको पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनैपर्छ। यसको अर्थ त्यहाँ तीनजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तर बरू त्रिएकत्वमा उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा हो। उहाँ तीन व्यक्तित्वमा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ।

यूहन्ना १४:१६ मा प्रभु येशू जाँदैहुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले “अर्को शान्तिदाता” लाई, अर्थात् उही प्रकारको अर्को (एल्लोस) व्यक्ति पठाउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उहाँले अर्को व्यक्ति, अर्को सहकर्मी पठाउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो जो उहाँजस्तै हुनुहुनेथियो। जसरी येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

पवित्र आत्माको व्यक्तित्व

पाठ १—पवित्र आत्माको व्यक्तित्व

के पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ कि उहाँ केवल कुनै शक्ति, बल, एक प्रकारको ऊर्जा, वा “वस्तु” मात्रै हुनुहुन्छ?

झूटा अवधारणाहरू

धेरै झूटा शिक्षाहरूले पवित्र आत्माको व्यक्तित्वको बारेमा गलत अवधारणाहरू सिकाउँछन्। उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरू इन्कार गर्छन्।

के पवित्र आत्मा साँच्चै कुनै वस्तुझैं “यो” (it), ऊर्जा, सक्रिय शक्ति, वस्तु, ख्रीष्टिय विज्ञान, ऊर्जाको अदृश्य शक्ति इत्यादि हुनुहुन्छ?

पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी हामी कसरी जान्न सक्छौं?

पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा व्यक्तित्वका सबै पृथक गुणहरू छन्।

व्यक्ति भनेको के हो? कसैमा व्यक्तित्व छ कि छैन भनी कुन कुराले निर्धारण गर्दछ? व्यक्तित्वका निम्ति महत्त्वपूर्ण गुणहरू के-के हुन्? निम्न तालिकाले “व्यक्ति” हुन चाहिने तीन तत्वहरूलाई देखाउँदछ, १) विचार, २) इच्छा, ३) भावना।

यस पाठको सुरुमा पवित्र आत्मालाई पानीसँग तुलना गरिएको यहोवाका साक्षीहरूको भनाइलाई उद्दरण गरिएको थियो। पानी एउटा व्यक्ति होइन। पानीले सोच्दैन, विवाद गर्दैन र पानीलाई केही पनि थाह हुँदैन। पानीले छनौट गर्दैन, नता कुनै निर्णय गर्दछ। पानीले कुन बाटो भएर यात्रा गर्ने हो भनी निर्णय गर्दैन; यो त बहन्छ मात्र। पानीको भावनाहरू हुँदैन। तपाईंले पानीलाई उमाल्नुहुँदा त्यो रिसाउँदैन। वर्षातको समयमा, पानीका थोपाहरू दु:खी र निराश हुँदैनन्। वर्षाले केही महसुस गर्दैन, किनभने यो कुनै व्यक्ति नै होइन।

पवित्र आत्माको विषयमाचाहिँ के नि? के पवित्र आत्माको विचारशक्ति, इच्छा र भावनाहरू छन्?

के पवित्र आत्माको विचारशक्ति छ?

पवित्र आत्माले परमेश्वरका कुराहरू जान्नुहुन्छ भनी बताउनु नै उपरोक्त खण्डको आशय हो। कुनै मानिसले परमेश्वरको बारेमा र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा जान्दैन, तर पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ। केही कुराहरू जान्नको निम्ति, उहाँसँग विचारशक्ति हुनैपर्छ। पवित्र आत्मा विश्वासीहरूलाई परमेश्वरका कुराहरू प्रकट गर्नुहुने हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ भनी यस खण्डले बताउँदछ। सिकाउने सम्बन्धमा पहिलो नियम हो शिक्षकले आफूले के पढाइरहेको छु भनी जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। हामीलाई थाह नभएको कुरा हामीले सिकाउन सक्दैनौं। पवित्र आत्मा सिद्ध समझ र विचारशक्ति भएको हाम्रो सिद्ध शिक्षक हुनुहुन्छ।

यशैया ११:२ पढ्नुहोस् र परमेश्वरका आत्माको सम्बन्धमा सातओटा वर्णनहरू ध्यान दिनुहोस्। बाइबलमा, प्राय: जसो सात सङ्ख्याले पूर्णता र सिद्धताको चित्रण गर्दछ। परमेश्वरका आत्मा समझमा सिद्ध, सल्लाहमा सिद्ध, ज्ञानमा सिद्ध इत्यादि हुनुहुन्छ। यी सबै शब्दहरूले विचारशक्तिको बारेमा वर्णन गर्दछन्।

तर विचारशक्ति मात्रले पनि कसैमा कुनै व्यक्तित्व छ भनी प्रमाणित गर्दैन। त्यहाँ इच्छा र भावना पनि हुनुपर्छ।

के पवित्र आत्माको इच्छाशक्ति छ?

के पवित्र आत्माले निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ?

“तर यी सबै कुराहरू एउटै र उहीं आत्माले नै गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नै _______________ हरेकलाई अलग-अलग बाँडिदिनुहुन्छ” (१ कोरिन्थी १२:११)। कुन विश्वासीलाई कुन वरदान दिने भनेर कसले निर्णय गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले हरेक विश्वासीलाई उहाँकै रोजाइ अनुसार अलग-अलग गरी बाँडिदिने निर्णयहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको इच्छा छ!

प्रेरित १६:६-७ पढ्नुहोस्। एशियामा परमेश्वरको वचन प्रचार नगर्नुभनी कसले निर्णय गर्नुभयो? ___________________ उनीहरू बिथिनिया जानु हुँदैन भनी कसले निर्णय गर्नुभयो? ___________________ उहाँले उनीहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो र डोर्याउनुभयो। उनीहरू कुनै वस्तु, कुनै शक्ति वा कुनै प्रकारको ऊर्जाद्वारा डोर्याइएका थिएनन्। होइन, उनीहरू एकजना व्यक्तिद्वारा डोर्याइएका थिए। के तपाईंले कुनै “ऊर्जा” ले निर्णय लिएको देख्नुभएको छ? के चट्याङ्गको झट्काले यसो भन्छ, “आज म कहाँ पड्किऊँ भनेर आफैं निर्णय गर्नु पर्ला जस्तो छ”?

कसैमा व्यक्तित्व हुनको निम्ति विचारशक्ति र इच्छासँग-सँगै अर्को एउटा तत्व पनि चाहिन्छ।

के पवित्र आत्माको भावना वा मनोभाव छ?

हिब्रू १०:२९ को अन्तिम हिस्साले यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताउँदछ जसले “अनुग्रहको आत्मालाई ________________ गरेको छ”। “अपमान” शब्दको अर्थ हो, बेइज्जत गर्नु वा रिस उठाउनु। के तपाईंले भावना नै नभएकोलाई अपमान गर्न सक्नुहुन्छ? रिसको भावना राख्न सक्नेलाई मात्र तपाईंले रिस उठाउन सक्नुहुन्छ।

एफेसी ४:३० पढ्नुहोस्। पवित्र आत्माको भावना छ भनी यस पदले कसरी देखाउँछ? __________________________________________________ “शोकित” पार्नु भनेको निराश बनाउनु वा पिडा दिनु। “शोक” शब्दले घृणा र प्रेम दुवै अर्थ दिन्छ। निम्न उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्:

एकजना प्रहरीले मद्यको दुरुपयोगलाई घृणा गर्दछ। उसले यसद्वारा हुने समस्याहरूलाई देखेको छ। मत्त भएको चालकद्वारा निर्दोष मानिसहरू गाडी दुर्घटनामा मरिरहेका उसले देखेको छ। मद्यको दुरुपयोगको कारण घरहरू भताभुङ्ग भएको र विवाहहरू तहसनहस भएको उसले देखेको छ। त्यस प्रहरीले उक्त मद्यले सिर्जना गर्ने समस्याहरू मानिसहरूलाई बुझ्न सहायता गर्न आफैंलाई समर्पण गर्दछ र जवानहरूलाई यी खतराहरूको बारेमा चेताउनी दिन धेरैजसो विद्यालयहरूमा सिकाउने गर्दछ। त्यसपछि एकदिन उसले अति प्रेम गरेको उसको आफ्नै छोरा आफैं मत्त भएको हुनाले गाडी दुर्घटनामा परेको थाह पाउँछ (तर राम्रो कुरा, एउटै मानिस पनि घाइते भएनछन्)। ऊ शोकित हुन्छ। उसको छोराले गरेको कार्यलाई उसले घृणा गर्दछ, तर उसले आफ्नो छोरालाई अति नै प्रेम गर्छ। यो “शोकित” शब्दमा घृणा र प्रेम दुवै हुन्छ।

परमेश्वरको आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ (एफेसी ४:३०) र उहाँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गर्दा हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्ने मानिस शोकित बन्नुहुन्छ भनी हामीले महसुस गरिदिए त! पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा एउटा व्यक्तिमा हुनुपर्ने सबै तत्वहरू छन्: विचारशक्ति, इच्छाशक्ति र भावना।

पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँले एउटा व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कार्यहरू गर्नुहुन्छ।

“तर शान्तिदाता, जो ____________ ____________ हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ; उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू _________________, अनि जे-जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ।” (यूहन्ना १४:२६)। पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईंले कुनै शिक्षकको बारेमा सोच्नुहुँदा, कुनै अव्यक्तिक ऊर्जाको नभई सामान्यतया एउटा व्यक्तिको कल्पना गर्नुहुन्छ। विश्वासीको निम्ति यो आनन्दित तुल्याउने सत्यता हो, कि हामीभित्र वास गर्नुहुने व्यक्ति (१ कोरिन्थी ६:१९) हाम्रो व्यक्तिगत शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रो मुक्तिदाताको बारेमा अमूल्य कुराहरू प्रकट गर्नसक्नुहुन्छ र उहाँबिना बुझ्न असम्भव आत्मिक सत्यताहरू हामीलाई देखाउनुहुन्छ। उदाहरण: हामीले पुस्तकबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं, तर उक्त पुस्तकको लेखक आफैं हामीसँग रहेर ती कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई सिकाइदिए झन् उत्तम हुनेथियो! यो अति आनन्दपूर्ण कुरा हो कि हामीले बाइबल पढ्दा, बाइबलकै लेखक, पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सिकाउन र अर्ती दिन उपस्थित हुनुहुन्छ। बाइबल पढ्नुअघि, के तपाईं उहाँले तपाईंलाई सिकाउनुभएको होस् र तपाईंलाई आफ्नो मार्ग देखाउनुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ?

“तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र ______________; किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुनेछैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ, त्यही बोल्नुहुनेछ; अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३)। उहाँले डोर्याउनुहुन्छ; उहाँ बोल्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले देखाउनुहुन्छ! केवल व्यक्तिले मात्र यी कुराहरू गर्न सक्दछ।

प्रेरित ८:२९ पढ्नुहोस्। फिलिपलाई “नजिकमा जाऊ, र त्यस रथको साथ लाग” भनी कसले आदेश दिनुभयो? ____________________ कुनै अव्यक्तिक शक्तिले आदेश दिँदैन। [के गुरुत्वबल (अव्यक्तिक शक्ति) ले कहिल्यै तपाईंलाई आदेश दिएको छ?] फिलिपलाई उक्त आदेश दिनुहुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, र फिलिपले त्यस व्यक्तिको आदेश पालन गरे र उनलाई बताइएझैं गरे। प्रेरित १३:२ सित पनि तुलना गर्नुहोस् (पवित्र आत्माले खेतालाहरूलाई पठाउनुभएको बारेमा)।

रोमी ८:१४ अनुसार, विश्वासीहरूलाई कसले डोर्याउनुहुन्छ? ________________________ विश्वासीहरू कुनै अव्यक्तिक शक्ति वा झोक्का वा ऊर्जाद्वारा डोर्याइँदैनन्। हामी ती आशिषपूर्ण व्यक्ति, पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा डोर्याउइँदछौं।

पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनी रोमी ८:२६ मा हामीले सिक्दछौं। उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ! केवल व्यक्तिले मात्र प्रार्थना गर्न सक्दछ।

पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँलाई व्यक्ति सम्बन्धि सर्वनामहरू प्रयोग गरिएका छन्।

“तर शान्तिदाता, जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ; _________ तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ” (यूहन्ना १४:२६)।

यूहन्ना १५:२६ मा पवित्र आत्मालाई व्यक्ति सम्बन्धि प्रयोग गरिएको सर्वनाम भेट्टाउनुहोस्। २६ पद ___________

यूहन्ना १६:७-८ मा पवित्र आत्मालाई व्यक्ति सम्बन्धि प्रयोग गरिएको सर्वनाम भेट्टाउनुहोस्। ७ पद ___________ ७ पद ___________ _____________

पवित्र आत्माको बारेमा यूहन्ना १६:१३-१४ मा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ “उहाँ” शब्द कतिपटक भेट्टाउनुहुन्छ? _________ यो सर्वनाम दोहोरिएको देखेर, तपाईंको निश्कर्ष के हुन्छ? के पवित्र आत्मा अव्यक्तिक शक्ति मात्र हुनुहुन्छ कि उहाँ एक व्यक्ति नै हुनुहुन्छ? _______________________

पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने पिताले “अर्को शान्तिदाता” पठाउनुहुनेछ भनी ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो (यूहन्ना १४:१६)।

ग्रीक भाषामा “अर्को” लाई जनाउने दुईओटा शब्दहरू छन्। हेटेरोस् (Heteros) को अर्थ हो “भिन्न किसिमको अर्को”। यो शब्दलाई गलाती १:६ मा अर्कै (झूटा) सुसमाचारलाई जनाउन प्रयोग गरिएको छ। “एल्लोस्” (Allos) को (यो शब्द यहीँ यूहन्ना १४:१६ मा प्रयोग गरिएको छ) अर्थ हो “उही किसिमको अर्को”।

यूहन्ना १४:२६ मा प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई खराब समाचार र असल समाचार दिनुभयो। खराब समाचार यो थियो, कि उहाँ जाँदैहुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको ईश्वरीय मित्रले उनीहरूलाई छोड्न गइरहनुभएको थियो। असल समाचार यो थियो, कि अर्को व्यक्तिले उहाँको स्थान लिनुहुनेछ। उहाँचाहिँ उही किसिमको अर्को, अर्थात् ख्रीष्ट आफैंजस्तो अर्को व्यक्ति हुनुहुनेछ। जब पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यो आगमन कुनै शक्ति वा बल वा ऊर्जा वा प्रभावको आगमनभन्दा निकै फरक थियो। त्यसदिन एकजना वास्तविक मानिस आउनुभएको थियो। शान्तिदाता आउनुभएको थियो! (“शान्तिदाता” को अर्थ सहायता गर्न आउनुभएको व्यक्ति हो। पवित्र आत्मा हाम्रो साथी र सहयोगी हुनुहुन्छ)।

पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने पिता परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ र पुत्र परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसैकारण पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि व्यक्ति हुनैपर्छ।

मत्ती २८:१९ ले यसो भनेको सोच्नु अर्थहीन हुनेछ, “तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र अव्यक्तिक सकृय शक्तिको नाममा बप्तिस्मा देओ”। २ कोरिन्थी १३:१४ पनि हेर्नुहोस्। यदि पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ र यदि पुत्र पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, पवित्र आत्मा पनि व्यक्ति हुनैपर्छ।

सोच्नुपर्ने व्यवहारिक प्रश्नहरू: के तपाईंले पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी साँच्चै मानिलिनुहुन्छ? पवित्र आत्माको बारेमा भजनहरू गाउँदा, के तपाईंले साँच्चै एक व्यक्तिको उपासना गर्नुहुन्छ? परमेश्वरका हरेक सन्तानभित्र पवित्र आत्मा जिउनुहुन्छ। तपाईंभित्र वास गर्नुहुने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुराले के तपाईंको जीवनमा फरक पार्छ? एउटा व्यक्ति तपाईंको शान्तिदाता, तपाईंको साथी, तपाईंको सहयोगी हुनुहुन्छ! के तपाईंले साँच्चै पवित्र आत्मालाई एउटा व्यक्तिको रूपमा चिन्नुहुन्छ? के उहाँसँग तपाईंको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ? के तपाईं कहिल्यै पवित्र आत्मालाई उहाँ जो हुनुहुन्छ र उहाँले जे गरिदिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नुहुन्छ? के तपाईंले हरेक दिन उहाँलाई आफ्नो शिक्षक भइदिनुहुन र डोर्याइदिनुहुन विन्ती गर्नुहुन्छ?

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

पवित्र आत्मा परमेश्वरको व्यक्तित्व र कार्य

पवित्र आत्मा परमेश्वरको व्यक्तित्व र कार्य

 

परिचय

पवित्र आत्मा, उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको कार्यको बारेमा सिक्नको निम्ति एउटा तत्व अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पवित्र आत्मा आफैं नै त्यो तत्व हुनुहुन्छ। हामीलाई शिक्षा दिने उहाँको सेवकाइ बिना, हामीले उहाँलाई जसरी जान्नुपर्ने हो त्यसरी जान्न सक्दैनौं। उहाँको प्रकाश बिना, हामी अन्धा छौं। “त्यही प्रकारले परमेश्वरका कुराहरू पनि परमेश्वरकै ____________ बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन” (१ कोरिन्थी २:११)। परमेश्वरका आत्माले मात्र परमेश्वरका कुराहरू जान्नुहुन्छ र हामीलाई ती कुराहरूको बारेमा प्रकाश पार्नसक्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी २:१०,१२)। “परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैंमा दिइएका कुराहरू ___________ सकौं भनेर” हरेक विश्वासीले पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ (१ कोरिन्थी २:१२)। के मुक्ति नपाएको व्यक्तिले परमेश्वरका कुराहरू जान्न सक्छ (१ कोरिन्थी २:१४)? _____________ [नोट: “शारीरिक मानिस” भनेको ऊ हो जसले पवित्र आत्मा पाएको छैन। यसको अक्षरश: अर्थ “प्राणिक मानिस” वा “विलासी” (यहूदा १९) हो। यहूदा १९ मा विलासी मानिसलाई ___________ नभएकाहरू भनी व्याख्या गरिएको छ।]

पवित्र आत्माको बारेमा हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदा, उहाँ नै हाम्रो शिक्षक भइदिनुहुन हामी उहाँमा भर पर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँबिना हामीले उहाँको बारेमा सिक्न सक्दैनौं। पवित्र आत्मा बिना हामीले ख्रीष्टको बारेमा सिक्न सक्दैनौं। “पवित्र आत्मा सिकाउनुहोस्, रहस्य ख्रीष्टको देखाउनुहोस्” (येशूको ज्ञानमा म बढ्न सकूँ नामक भजनबाट, एलिजा हेविटद्वारा लिखित)। यूहन्ना १५:२६ सित तुलना गर्नुहोस् जहाँ पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टको बारेमा गवाही दिनुहुन्छ भनी हामीलाई बताइएको छ। उहाँले आफैंलाई देखाउनुहुन्न, तर उहाँले ख्रीष्टलाई देखाउनुहुन्छ।

पवित्र आत्माको अध्ययन एक गहिरो विषय हो।

बाइबलले पवित्र आत्माको बारेमा धेरै कुराहरू बताएको छ। सृष्टि कार्यमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको उत्पत्ति १:२ (पहिलो उल्लेख) बाट सुरु गरेर प्रकाश २२:१७ मा नयाँ सृष्टि कार्यमा उहाँले खेल्नुहुने चाबी भूमिकासम्म (ढिलो हुनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूलाई ख्रीष्टकहाँ आउन निम्तो दिने कार्य)।

पवित्र आत्माको अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण विषय हो।

दु:खलाग्दो कुरा, पवित्र आत्माको विषयमा सठीक बाइबलीय शिक्षालाई आज हाम्रो दिनमा बेवास्ता गरिएको छ। यसको कारणले ठूलो अलमल, गलत बुझाइ र पूर्णतया त्रुटि भित्रिएको छ। यस बेवास्ताको परिणाम दुई पराकाष्ठाहरूमा देखिएको छ। १) मृत अवस्था। नामधारी ख्रीष्टियनहरूको व्यक्तिगत जीवनहरू र उनीहरू उपस्थित हुने मण्डलीहरूमा आत्मिक जीवन, सामर्थ्य, सुसमाचारीय सेवकाइ र ख्रीष्टमा परमेश्वरले गरिदिनुभएको सबै कुराहरूको अनुभवहरूमा कमी छ। २) भावनावाद। यो कुरा पेन्टेकोस्टल, नव-पेन्टेकोस्टल र क्यारिज्म्याटिकक अभियानहरूका अलमलहरूमा देखिन्छ। यी लहरहरू निकै प्रख्यात भएका छन् र तिनीहरूले मृत र उदारवादी मण्डलीहरूबाट थुप्रै मानिसहरू आफूकहाँ ल्याइरहेका छन्। क्यारिज्म्याटिकक अभियानमा रहेका धेरै जनाले आफूहरू यी मृत मण्डलीहरूमा बस्नु र उनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितीद्वारा नविकरण गर्नु नै उनीहरूको लक्ष हो भनी विश्वास गर्दछन्।

धेरै मण्डलीहरूमा पाइने आत्मिक मृत अवस्थाको ठीक उल्टो, पेन्टेकोस्टल वा क्यारिज्म्याटिकक अभियानमा भएकाहरू प्राय: जसो जोशिलो विश्वास झैं देखापर्ने किसिमले प्रकट हुन्छन्, र यी मानिसहरूमध्ये धेरैजना साँच्चै नयाँ गरी जन्मिएका हुन्छन् (मुक्तिको निम्ति आफ्नो विश्वास ख्रीष्टमा र उहाँमा मात्रै राखेर)। निष्पक्षतामा हामीले आधुनिक क्यारिज्म्याटिक अभियानका कतिपय सकारात्मक पक्षहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो अध्ययनमा यस अभियानका थुप्रै गलत शिक्षाहरूलाई प्रस्टै देखाउन चाहन्छौं तरैपनि हामी यसका सकारात्मक पक्षहरूप्रति अन्धा बन्न चाहन्नौं। यद्यपि समग्रमा हामी क्यारिज्म्याटिक अभियानलाई स्वीकार गर्दैनौं र क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको गलत शिक्षा र अनुभव-केन्द्रित सिद्धान्तमा लाग्न सक्दैनौं, तरैपनि हामी उनीहरूबाट सिक्न सक्छौं र कतिपय प्रशंसनीय कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौं।

उनीहरूमध्ये कतिजनासँग परमेश्वरका कुराहरूका निम्ति एक प्रकारको उत्साह भएको पाइन्छ। उनीहरू खुल्लमखुल्ला वा व्यक्तिगतरूपमा प्रभुको प्रशंसा गर्न प्रायः धक मान्दैनन्। उनीहरू ख्रीष्टियन या अख्रीष्टियनहरूको बीचमा प्रभुको बारेमा बोल्न लाज मान्दैनन्।

आत्मिक कुराहरूको विषयमा उनीहरू प्रायः उत्तेजित हुन्छन्। आफूले जे पाएका छन् ती विषयमा अरूलाई बताउन उनीहरू प्रायः उत्साहित हुन्छन् — “मित्र, मैले जे पाएको छु सो कुरा तपाईंले पनि पाउनुभएको म चाहन्छु।”

प्रायश: क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले एक किसिमको आनन्द र उमङ्ग प्रदर्शन गर्दछन्। उनीहरू आफ्ना क्रियाकलापहरू रमाहटका साथ गरिरहेका देखिन्छन्। उनीहरूको धर्म एउटा मरेको रीति नभई त्यो उनीहरूका लागि अति व्यक्तिगत र वास्तविक भएको देखिन्छ। उनीहरू जे गर्छन् ती उनीहरूका लागि अर्थपूर्ण भएका हुनाले र उनीहरू तिनमा आनन्दित भएका हुनाले गर्ने गर्छन्।

उनीहरूमध्ये कतिपयले एक अर्काका निम्ति एक प्रकारको न्यानोपना र वास्ता देखाउँछन्। उनीहरू मिलनसार र फरासिलो हुन्छन् अनि साधारणतया: अरूसित प्रभुको विषयमा र उहाँले उनीहरूका निम्ति के गरिदिनुभयो भन्ने बारेमा बताउन डराउँदैनन्।

उनीहरूसित एक प्रकारको आत्मिक गतिशीलता छ जुनचाहिँ, खेदको कुरा, कतिपय बाइबल विश्वासीहरूमा घटी भएको पाइन्छ। तपाईंले क्यारिज्म्याटिकहरूको बारेमा सोच्नुहुँदा तपाईंले प्राय: मृत अवस्थाको बारेमा सोच्नुहुन्न। उनीहरू फुर्तिला, उत्साहित, उत्तेजित, भावुक र स्पन्दनशील हुन्छन्। उनीहरूमा प्रायः प्रभुको सेवा गर्नलाई जोश हुन्छ यद्यपि त्यो जोश ज्ञान अनुसार नभएको पाइन्छ। के बाइबलीय विश्वासीहरू परमेश्वरका कुराहरूका निम्ति उत्तेजित र उत्साहित हुनुपर्ने होइन र? प्रायःजसो हामी शुरूमा यस्तै थियौं जब हामीले ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तदाता भनी चिन्यौं, तर समय बित्दै जाँदा जोश घट्दै जाने हाम्रो एउटा स्वभाव छ। हाम्रो पहिलो प्रेम छोड्न सजिलो छ। ज्ञानमा बढ्दै जाने क्रममा ख्रीष्टको निम्ति हाम्रो जोश नहराउन अनि उहाँलाई चिनाउनलाई उत्साह नहराउन हामी सतर्क होऔं।

उनीहरूका निम्ति बाइबल र प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना स-साना प्रार्थना झुण्डहरूमा र बाइबल अध्ययन समयहरूमा सँगै भेला हुन रूचाउँछन्। सङ्गती, प्रार्थना, स्तुति-प्रशंसा र भजनहरूमा सहभागी हुन मन पराउँछन्। यी सबै कुराहरू प्रशंसनीय छन्। पवित्र आत्माको कार्य सम्बन्धि (विशेषगरी आत्मिक दानहरू जस्तै, अन्यभाषा, भविष्यवाणी, चङ्गाइ इत्यादिको शिक्षाहरूमा) गलत बुझाइ नै उनीहरूको मूल समस्या हो। उनीहरूले बाइबलको अर्थ लगाउने काममा आफ्नो आत्मगत र व्यक्तिगत अनुभवलाई नै आधार बनाउने पनि गर्दछन्। प्रभुको वचनद्वारा सबैकुराहरू जाँच्ने प्रयास गर्दा परमेश्वरले हामीलाई खुट्ट्याउनसक्ने बुद्धि दिनुभएको होस् (१ थेस्सलोनिकी ५:२१)। सत्य र ठीक कुरालाई हामीले बलियो गरी पक्रनुपर्छ, तर बाइबलको शिक्षासँग अमेल हुने हरेक कुरालाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। क्यारिज्म्याटिक लहर नामक हाम्रो विस्तृत पाठ अध्ययन गर्नुहोस्।

एकापट्टि हामीले आत्माले भरिएको जीवनको महत्त्वको बारेमा केही थाह नभएको आत्मिक मृतावस्थाको वातावरणलाई हटाउन चाहन्छौं। अर्कोपट्टि, ठीक बाइबलीय शिक्षामा आधारित नभएको नामधारी आत्मिकपनालाई पनि हामी हटाउन चाहन्छौं।

पवित्र आत्माको अध्ययन व्यवहारीक र जीवन परिवर्तन गराउने विषय हो।

पवित्र आत्मा बिना कोही मानिसले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउन सक्दैन (यूहन्ना ३:५; १ कोरिन्थी ६:११)। हामीले एकचोटी मुक्ति पाइसकेपछि, हाम्रो दैनिक विजयी जीवनको चाबी भनेको नै पवित्र आत्मा परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा भर पर्ने कुरा हो। रोमी ८ अध्यायलाई विचार गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको उल्लेख गर्ने हरेक पदलाई सुचित गर्नुहोस्:

रोमी ८: ____________________________________________
गलाती ५ अध्यायमा पनि यस्तै गर्नुहोस्:
गलाती ५:____________________________________________

“प्रेरितहरूका काम” पुस्तकलाई कतिजनाले “पवित्र आत्माको काम” भनी भनेका छन्। प्रेरितको पुस्तकमा पवित्र आत्मालाई ५० पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। सुरुको मण्डलीमा उहाँको महत्त्वपूर्ण सेवकाइ थियो। के तपाईंले प्रेरितको पुस्तकमा उहाँको उल्लेख गरिएको पाँचओटा खण्डहरू भेट्टाउन सक्नुहुन?

प्रेरितको पुस्तकबाट कम्तिमा पाँचओटा पदहरू: ______________________________________ गलाती ५:२२-२३ पढ्नुहोस्। के यी कुराहरूले आफ्नो जीवन भरिएको तपाईं चाहनुहुन्छ? _____________ केवल पवित्र आत्मा परमेश्वरले मात्र यी कुराहरू फलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो कसरी हुन्छ भनी हामीले बुझ्नु अति महत्त्वपूर्ण छ।

विचार गर्नुपर्ने केही प्रश्नहरू: यदि पवित्र आत्माले तत्कालै संसारलाई पूर्ण रूपमा छोडेर जानुभयो भने, के यस कुराले तपाईंको दिन व दिनको जीवनमा केही फरक ल्याउँछ? यदि उहाँ अब उसो तपाईंको स्थानीय मण्डलीमा रहनुभएन भने, के यसले त्यहाँ केही भिन्नत ल्याउँछ? के यसले केही कुराहरूमा भिन्नता ल्याउँछ?

यदि पवित्र आत्माले छोडेर जानुभयो र यदि सबै कुराहरू उही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने, केही कुराहरू अति भयानक तवरले खराब हुनेथिए। यदि उहाँबिना पनि हामीले उही तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने, हामीलाई किन उहाँको खाँचो पर्थ्यो र? यस अध्ययनले यस्तै प्रकारका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछ।

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)