खण्ड ४ – पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य

Doctrine

खण्ड ४ – पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य

 1. प्रेरित ५:३ अनुसार हनानियाले ________________सँग झूट बोले। प्रेरित ५:४ अनुसार हनानियाले ________________सित झूट बोले। तसर्थ यहाँ पवित्र आत्मालाई _____________ भनेर जनाइएको छ।
 2. यूहन्ना १६:१३-१४ – “तापनि जब ___________ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब _____ले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्‍याउनुहुनेछ; किनभने _____ले _______ तर्फबाट बोल्नुहुनेछैन, तर जे _____ले सुन्नुहुनेछ, त्यही बोल्नुहुनेछ; अनि _____ले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ।” यी दुइटा पदहरूमा येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्मालाई एक व्यक्ति मान्नुभएको छ कि एउटा “शक्ति” वा “प्रभाव” वा “वस्तु” मान्नुभएको छ? ______________।
 3. जोडा मिलाउनुहोस्:
 1. ____ ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेकै घडीमा एक व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले नयाँ गरी जन्माउनुहुन्छ (“नवीकरण”) र नयाँ जीवन दिनुहुन्छ।
 2. ____ सबै विश्वासीहरू एउटै आत्माद्वारा ख्रीष्टको शरीरभित्र बप्‍तिस्मा गराइएका हुन्छन् र ख्रीष्टको मण्डलीको अङ्गहरू बनाइएका हुन्छन्।
 3. ____ पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासीभित्र वास गर्नुहुन्छ।
 4. ____ प्रत्येक विश्वासी छुटकाराको दिनसम्म छाप मारिएको हुन्छ र उक्त छाप पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
क) १ कोरिन्थी १२:१३

ख) यूहन्ना ३:५ तीतस ३:५

ग) एफेसी १:१३-१४; एफेसी ४:३०

घ) २ तिमोथी १:१४; १ कोरिन्थी ६:१९-२०
 1. कसैसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, के ऊ साँचो ख्रीष्टियन हो (के ऊ ख्रीष्टको हो?) ____ (रोमी ८:९ पढ्नुहोस्) विश्वासीको सिद्ध शिक्षक को हुनुहुन्छ (यूहन्ना १६:१३; १ यूहन्ना २:२०; २:२७; १ कोरिन्थी २:९-१४)? ____________________
 2. पलपलमा ________________ले भ_________ हुनु मुक्ति पाएका सबैको सौभाग्य र कर्तव्य हो (एफेसी ५:१८)। यसो गर्नाले उसको जीवनमा ________को फ____ (गलाती ५:२२-२३) देखिनेछ अनि येशू ख्रीष्टको महिमा हुनेछ (यूहन्ना १६:१४) र विश्वासीचाहिँ ख्रीष्टको रूपमा झन्-झन् बदली हुँदै जानेछ (२ कोरिन्थी ३:१८)।

विश्वासीले पवित्र आत्मालाई याद गरिरहनुपर्छ र उहाँको सहायता पाइरहनका लागि उहाँमा भर पर्दै जिउनुपर्छ। उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सधैं आदर गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई सत्य सावित तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले सधैं परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको पुत्रलाई उच्च गराउनुहुन्छ।

खण्ड ३ – ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य

Doctrine

खण्ड ३ – ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य

 1. “वचन” (येशू ख्रीष्ट) को बारेमा यूहन्ना १:१-३ ले नबताएको कुरालाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्: (क) उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ (ख) उहाँ सबैथोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ (ग) उहाँ मानिस बन्नुभयो (घ) उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ
 2. यूहन्ना अध्याय १ मा उक्त कुरा सिकाउने पद कुनचाहिँ हो?यूहन्ना १, पद _____।
 3. येशू मानिस बन्नुहुँदा के उहाँ परमेश्वर हुन छाड्नुभयो (यूहन्ना ५:१८; यूहन्ना १०:३०; यूहन्ना १४:८-९)? ___________________।
 4. येशू ख्रीष्ट कन्याद्वारा जन्मनुभएको थियो र यूसुफ उहाँका बास्तविक बाबु थिएनन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट देखाउने लूका १ अध्यायको पद र मत्ती १ अध्यायको पदलाई भेट्टाउनुहोस्। मत्ती अध्याय १, पद _____ लूका अध्याय १, पद _____
 5. प्रभु येशू संसारमा किन आउनुभयो (लूका १९:१०; यूहन्ना ३:१७; १ तिमोथी ३:१७; १ तिमोथी १:१५)?_________________________ __________________________________________________
 6. ठीक कि बेठीक येशू ख्रीष्ट परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर पावलले विश्वास गर्दैनथे (तीतस २:१३ पढ्नुहोस् र कलस्सी १:१६,१९; २:९; १ तिमोथी ३:१६ सित दाँज्नुहोस्)।
 7. जोडा मिलाउनुहोस्: प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिस्थापनकारी मृत्युलाई बाइबलमा प्रस्टै सिकाइएको छ। हाम्रो सट्टामा भएको उहाँको मरणलाई निम्नअनुसार व्याख्या गरिएको छ:
  १. ____ ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो
  २. ____ ख्रीष्ट भक्तिहीनहरूका लागि मर्नुभयो
  ३. ____ ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति पाप बनिनुभयो
  ४. ____ ख्रीष्टले क्रूसमाथि आफ्नै शरीरमा हाम्रा पापहरू बोक्नुभयो
  ५. ____ ख्रीष्टले एकपल्ट पापहरूका निम्ति दुःख भोग्नुभयो
  ६. ____ ख्रीष्टले पापहरूको क्षमाका लागि आफ्नो रगत बहाउनुभयो
  ७. ____ ख्रीष्ट हाम्रा अपराधहरूका निम्ति घायल हुनुभयो
  ८. ____ ख्रीष्ट हाम्रा अधर्महरूका निम्ति सुम्पिइनुभयो
  ९. ____ ख्रीष्टले धेरैको अधर्म बोक्नुभयो
  १०. ____ ख्रीष्टले हाम्रा पापहरूका निम्ति आफैलाई दिनुभयो
  ११. ____ धेरैका पापहरू बोक्नका लागि ख्रीष्ट एकपल्ट बलि चढाइनुभयो
  १२. ____ ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो
  क) गलाती १:४
  ख) यशैया ५३:५
  ग) मत्ती २६:२८
  घ) हिब्रू ९:२८
  ङ) यशैया ५३:१२
  च) रोमी ५:८
  छ) २ कोरिन्थी ५:२१
  ज) रोमी ५:६
  झ) १ पत्रुस २:२४
  ञ) १ कोरिन्थी १५:३
  ट) १ पत्रुस ३:१८
  ठ) रोमी ४:२५
 8. येशू कतिपल्ट क्रूसमा मर्नुभयो (रोमी ६:१०; हिब्रू ९:२८ र हिब्रू १०:१२)? ______________। के येशू फेरि मर्नु आवश्यक पर्नेछ (रोमी ६:९; प्रकाश १:१८)? _______। के ख्रीष्टले आफूले गर्न आउनुभएको कामलाई पूरा गरी सिद्ध्याउनुभयो (यूहन्ना १९:३०)? _______________।
 9. जोडा मिलाउनुहोस्: ख्रीष्टको बलिदान एक सिद्ध बलिदान थियो! प्रभु येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा पापरहित हुनुहुन्थ्यो:
  १) _____ ख्रीष्टले पापै जान्नुहुन्नथ्यो
  २) _____ ख्रीष्टले पापै गर्नुभएन
  ३) _____ ख्रीष्ट पापरहित हुनुहुन्थ्यो
  ४) _____ ख्रीष्टचाहिँ धर्मी जन हुनुहुन्थ्यो
  ५) _____ ख्रीष्टमा कुनै दोष थिएन
  ६) _____ ख्रीष्ट निर्दोष हुनुहुन्थ्यो
  ७) _____ ख्रीष्ट पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग हुनुहुन्थ्यो
  ८) _____ ख्रीष्ट एउटा निर्दोष र निष्कलङ्क थुमा जस्तै हुनुहुन्थ्यो
  क) मत्ती २७:४
  ख) लूका २३:४
  ग) २ कोरिन्थी ५:२१
  घ) हिब्रू ४:१५
  ङ) हिब्रू ७:२६
  च) १ पत्रुस १:१८,१८
  छ) १ पत्रुस २:२२
  ज) १ पत्रुस ३:१८; मत्ती २७:२४
 10. परमेश्वरका थुमा कलवरी क्रूसमा कसका पापहरूका लागि एउटा बलिस्वरूप मारिनुभयो (यूहन्ना १:२९; १ यूहन्ना २:२)? __________ _________________। ख्रीष्ट कसको लागि मर्नुभयो (हिब्रू २:०; यशैया ५३:६)? ____________________। १ तिमोथी २:४ अनुसार परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? ________________________ ___________________________। सुसमाचारको निम्तो कस-कसलाई दिइन्छ (मर्कूस १६:१५; यूहन्ना ३:१६; प्रकाश २२:१७)? ___ __________________________________________________
 11. यूहन्ना ३:१६,१७,१८,३६ पढ्नुहोस्। ठीक भनाइको वरिपरि गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् र बेठीक भनाइमाथि धर्सो कोर्नुहोस्:
  • परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेम नगर्नुभएकोले र ख्रीष्ट उनीहरूका लागि नमर्नुभएकोले धेरै मानिसहरू नरक जानेछन्।
  • तिनीहरूले आफ्नो हराएको, नाशवान् अवस्थाबाट उनीहरूलाई बचाउन सक्ने परमेश्वरको एउटै उपायलाई इन्कार गरेकोले धेरै मानिसहरू नरकमा जानेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको उपायलाई अस्वीकार गरे।
 12. मुक्ति पाउनलाई एक व्यक्तिले येशू उसका पापहरूका लागि मर्नुभएको हो भन्ने कुरा मात्र होइन तर अर्को कुन कुरा पनि विश्वास गर्न आवश्यक छ (रोमी १०:९)? ____________________________ _____________। के तपाईं यो विश्वास गर्नुहुन्छ? ______। तपाईं एक जीवित मुक्तिदाताको सेवा गर्नुहुन्छ कि मरेको मुक्तिदाताको (प्रकाश १:१८)? ____________________________। आज प्रभु येशू कहाँ हुनुहुन्छ (प्रेरित १:९-१०; हिब्रू १:३; ९:२४)? ______ __________________________।
 13. ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौरेर नउठ्नुभएको भए के हुनेथ्यो? ६ ओटा कुराहरू लेख्‍नुहोस् (१ कोरिन्थी १५:१४-१५,१७-१९)। १) ___________________________________________ २) ___________________________________________ ३) ___________________________________________ ४) ___________________________________________ ५) ___________________________________________ ६) ___________________________________________
 14. आज विश्वासीहरूको पक्षमा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको सेवाकार्य यस प्रकार छ (जोडा मिलाउनुहोस्):
  १) ____ उहाँ मेरो महापूजाहारी हुनुहुन्छ
  २) ____ उहाँ मेरो अन्तरविन्ती गर्नुहुन्छ
  ३) ____ उहाँ मेरो वकिल हुनुहुन्छ
  क) १ यूहन्ना २:१-२
  ख) हिब्रू ४:१४-१६; १०-२१-२२
  ग) हिब्रू ७:२५; रोमी ८:३४

  प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो र फेरी जीवित हुनुभयो भन्ने कुरा विश्वास गर्दिनँ भने मैले मुक्ति पाउन सक्दिनँ। मलाई बचाउन सक्ने अरू कोही छैन। मुक्ति पाउन र परमेश्वरलाई चिन्न प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा बाहेक अन्य कुनै उपाय छैन।

खण्ड २ – त्रिएक परमेश्वर

Doctrine

खण्ड २ – त्रिएक परमेश्वर

परमेश्वर कतिओटा हुनुहुन्छ? (व्यवस्था ६:४; यशैया ४४:८)? ______________।
ठीक कि बेठीक: प्रभु येशूले पुरानो नियमको व्यवस्था ६:४ मा सिकाइएको कुरालाई काट्नुभयो (मर्कूस १२:२८-२९ मा पढ्नुहोस्)।

 1. जोडा मिलाउनुहोस्:
  नयाँ नियममा तीन जना व्यक्तिहरू प्रकट गरिनुभएको छ र प्रत्येक नै परमेश्वर हुनुभएको कुरा सिकाइएको छ: १) _____ पिता क) हिब्रू १:८ २) _____ पुत्र ख) प्रेरित ५:३-४ ३) _____ पवित्र आत्मा ग) यूहन्ना ६:२७
 2. परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर हाम्रा महान् परमेश्वरको अस्तित्व तीन व्यक्तिहरूमा निहित रहेको छ। त्रिएक परमेश्वरका तीन व्यक्तिहरूका नाम लेख्न सक्नुहोस् (मत्ती २८:१९): १) _________________ २) _________________ ३) _________________
 3. प्रभु येशूले कसको महिमा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १७:१,४)? _______
 4. पवित्र आत्माले कसको महिमा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १६:१४)? _______

आफू को हुनुहुन्छ र कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचन बाइबलमा बताउनुभएको छ। बाइबलबिना परमेश्वरलाई चिन्न वा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा (उहाँको पवित्रता, उहाँको प्रेम, उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह र पापीहरूलाई बचाउन सक्ने उहाँको उदेकको सामर्थ्य) कसैले जान्न सक्दैन।

खण्ड १ – पवित्रशास्त्र

Doctrine

खण्ड १ – पवित्रशास्त्र

 1. प्रभु येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको वचन (बाइबल) _______ छ (यूहन्ना १७:१७)।
 2. प्रभु येशूले साथै यो पनि भन्नुभयो, पवित्रशास्त्र _______ हुन सक्दैन (यूहन्ना १०:३५), र पवित्रशास्त्र _______ हुनैपर्छ (मर्कूस १४:४९)।
 3. मोशा, यशैया, दाऊद, लूका र पावल जस्ता बाइबलका लेखकहरूलाई त्यसरी नचुक्ने गरी, परमेश्वरको इच्छाअनुसार उहाँका त्रुटिहीन वचनहरूलाई सिद्ध रूपमा लेख्‍नलाई कसले चलाउनुभएको थियो (२ पत्रुस १:२१ लाई २ शमूएल २३:;१-२ सित तुलना गर्नुहोस्)? ____________________।
 4. प्रभु येशूले भन्नुभयो, पवित्रशास्त्र ________ हुनैपर्छ (लूका २४:४४), हरेक ________ र ________ समेत (मत्ती ५:१८)।

टिप्पणी:“बिन्दु” र “मात्रा” भन्नाले देवनागरी लिपिमा “ङ” को थोप्लो वा “ग” को धर्सो भने जस्तै हो। परमेश्वरको वचनका प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक अनुच्छे, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द र साथै प्रत्येक अक्षर समेत परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएका हुन्! यहाँ भएका “विचार” मात्र प्रेरित होइनन्, शब्द-शब्द र अक्षर समेत प्रेरित हुन्!

 1. जोडा मिलाउनुहोस्:

परमेश्वरको वचन

___१) स्वर्गमा स्थिर छ(क) २ तिमोथी ३:१६
___२) अनन्त(ख) भजनसङ्ग्रह १३८:२
___३) ख्रीष्टमा केन्द्रित छ(ग) यशैया ४०:८; मत्ती २४:३५
___४) प्रेरणाद्वारा दिइएको हो(घ) भजनसङ्ग्रह ११९:८९
___५) परमेश्वरको नामभन्दा उच्च तुल्याइएको छ(ङ) लूका २४:२७,४४
 1. बाइबलका पुस्तकहरू मानिसहरूका हातले लेखिएका हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर के बाइबल केवल मानिसकै वचन हुन् कि त्योभन्दा बढी हुन्? थेस्सलोनिकाका विश्वासीहरूले के गरेकोमा पावल असाध्य धन्यवादी भएका थिए (१ थेस्सलोनिकी २:१३)? _________________________________
 2. भजनसङ्ग्रह १३८:२ – हामी विश्वासीहरू परमेश्वरको नाउँलाई आदर गर्न होशियार हुनुपर्छ भने (प्रस्थान २०:७), के हामी परमेश्वरको वचन लाई कसरी चलाउँछौं भन्ने कुरामा पनि धेरै होशियार हुनुपर्छ (दाँज्नुहोस्, २ कोरिन्थी ४:२) कि? पर्छ / पर्दैन
 3. २ तिमोथी ३:१६ – परमेश्वरको वचनको कति भाग परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो (अक्षरशः “प्रेरणा”=”परमेश्वर-निश्वासित”, अर्थात् परमेश्वरकै मुखको वाणी)?_______।परमेश्वरको वचन कहिलेसम्म स्थिर रहन्छ (यशैया ४०:८; भजनसङ्ग्रह ११९:८९)? _________।
 4. परमेश्वरको वचन सत्य छ र परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाहरूलाई कहिल्यै तोड्नुहुनेछैन भनेर हामी कसरी जान्दछौं (तीतस १:२; हिब्रू ६:१८)? _____________________________________।
 5. धेरैजना मानिसहरू बाइबलका कुराहरूलाई, विशेष गरी पवित्रशास्त्रका पन्नाहरूमा उल्लेखित महान् आश्चर्यकर्महरूलाई, विश्वास गर्दैनन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले ती आश्चर्यकर्महरूलाई विश्वास गर्नुभयो कि भएन भनेर हामी आफैं हेरौं:

(जोडा मिलाउनुहोस्)

______ सृष्टि (आदम र हव्वा)
______ जलप्रलय (नूह)
______ समुद्री प्राणीभित्र योना
______ सदोमको विनाश
(क) मत्ती ११:२३-२४
(ख) मत्ती १२:४०-४१
(ग) मत्ती १९:४-५
(घ) लूका १७:२७

 

 1. २ पत्रुस ३:१५-१६ – के येशू ख्रीष्टका प्रेरित पत्रुस पावलका लेखोटहरूसित परिचित थिए? ______। यी पत्रहरू लेख्नलाई पावललाई बुद्धि दिइएको थियो (पद १५) भनेर के पत्रुसले विश्वास गरेका थिए? _____। पावलले लेखेका सबै कुराहरू बुझ्नलाई के पत्रुसलाई सजिलो थियो (पद १६)? ______। के पत्रुसले पावलका लेखोटहरूलाई पवित्रशास्त्रको रूपमा स्वीकार गर्दथे (पद १६)? _______।
 2. ठीक कि बेठीक  एउटा आत्मिक व्यक्तिले पावलले लेखेका कुराहरूलाई यसरी लिन्छ —  “ती कुराहरू पावलका आफ्नै मानवीय विचारहरू हुन्, त्यसैले पावलका शिक्षाहरूलाई विश्वास गर्न वा पालन गर्न मलाई कुनै बाध्यता छैन।” हेर्नुहोस् १ कोरिन्थी १४:३७

बाइबल परमेश्वरकै वचन हो। परमेश्वरतिर फर्कने र परमेश्वरको व्यक्तित्व र वचनमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिले यो महसुस गर्न थाल्छ कि परमेश्वरले कुनै पनि कुरा ख्याल-ख्यालमा भन्नुभएको छैन!

परिचय

Doctrine

परिचय

बाइबलका आधारभूत शिक्षाहरू बुझ्न मदत मिलोस् भन्ने हेतुले यी अध्ययन कार्यपत्रहरू तयार गरिएका हुन्। यस वेबसाइटका मुख्य-मुख्य शिक्षाहरू के-के हुन् र यी शिक्षाहरू सीधै बाइबलकै शिक्षाहरू हुन् भनेर जान्ने उद्देश्यले यी कार्यपत्रहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

यो अध्ययनमाला १७ ओटा खण्डहरूमा विभाजित छ र ती १७ ओटा खण्डहरू यस वेबसाइटको विश्वासको विवरणका १७ ओटा खण्डहरू अनुरूप छन्। विश्वासको विवरणलाई सरसरती पढ्दा कति पटक नबुझिन सक्छ। यी कार्यपत्रहरूले विश्वासको विवरणलाई रोचक ढङ्गमा अध्ययन गर्न र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ सीधै बाइबलबाटै भेट्टाउन लगाउनेछ। “यस मण्डलीले यो-यो विश्वास गर्छ!” भनेर पुग्दैन। “मेरो पास्टरले यो-यो विश्वास गर्छ” भनेर पुग्दैन। यी कार्यपत्रहरू पूरा गरिसकेपछि एक व्यक्तिले यसरी भन्न सक्नुपर्छ, “यस मण्डलीले यो-यो विश्वास गर्छ मात्र होइन र मेरो पास्टरले यो-यो सिकाउँछ मात्र होइन, तर म आफैं यी शिक्षाहरूमा विश्वास गर्दछु किनकि बाइबलले नै यी कुराहरू सिकाएको छ भनेर म आफैले अध्ययन गरेको छु!” तुलना गर्नुहोस्, प्रेरित १७:११।

बाइबलका शिक्षाहरूको छलफल हुँदाखेरि मानिसहरूले कति पटक यसरी भन्ने गर्छन्, “…त्यो त तिम्रो आफ्नो व्याख्या हो” (मानौं सबैले फरक-फरक तरिकाले बाइबलको व्याख्या गरे हुने जस्तो)। बास्तविकता त्यो होइन भनेर यी कार्यपत्रहरू पूरा गर्नाले प्रमाणित हुनेछ। तपाईं आफैंले छिट्टै पत्ता लगाउनुहुनेछ कि तपाईंले अध्ययन गर्न लाग्नुभएको प्रत्येक प्रश्नको सही जवाफ एकभन्दा बढी छैन! यी कार्यपत्रहरूले एक व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनमा जे भन्नुभएको छ ठीक त्यसैलाई जवाफमा लेख्न बाध्य तुल्याउनेछ! परमेश्वरले आफ्नो कुरा मानिसलाई बताउनुभएको छैन वा उहाँले बताउनुभएको भए तापनि हामीले उहाँका कुरालाई दुरुस्तै जान्न सक्दैनौ भनी ठान्ने मानिसहरू धेरै छन्, यो खेदको कुरा हो। तर बास्तविकता त्यसो होइन। परमेश्वरको वचन बाइबल ज्यादै स्पष्ट छ।

बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई जान्न गाह्रो छैन भनेर यी कार्यपत्रहरूले प्रमाणित गर्नेछन् भन्ने आशा गरिन्छ। यसमा सोधिएका प्रायः सबै प्रश्नहरू ज्यादै सरल छन्, घुमाउरा छैनन्। जीवनै बदल्ने बाइबलको सन्देश बुझ्नलाई तपाईं एउटा विद्वान हुनुपर्दैन। यसलाई साना नानीहरूले समेत बुझ्न सक्छन्।

यी पन्नाहरूमा दिइएका प्रत्येक प्रश्नको जवाफचाहिँ दिइएको बाइबल पदमा गएर भेट्टाउन सकिन्छ (कृपया किङ्ग जेम्स भर्सनबाट अनुदित बाइबल प्रयोग गर्नुहोला)। जवाफ आफूलाई थाहा भएजस्तो लाग्दा पनि दिइएको बाइबलको पदमा गएर हेर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबलकै लेखोटमा जवाफलाई देख्नु तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विश्वासीहरूले यसरी भन्न सक्नुपर्छ, “मलाई यो थाहा छ, किनकि परमेश्वरले नै सो भन्नुभएको छ!” सबै प्रश्नहरूलाई पूरा गरिसक्नुभएपछि यी आधारभूत शिक्षाहरूको बारेमा बाइबलले के सिकाउँछ भन्ने कुराको तपाईंलाई आधारभूत ज्ञान मिलेको हुनुपर्छ।

यस अध्ययनमा प्रवेश गर्ने क्रममा पावलले तिमोथीलाई लेखेका शब्दहरूबाट तपाईंलाई हौसला मिलेको होस्:

“सबै पवित्रशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो, अनि शिक्षाका निम्ति, भूलदोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ; जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होओस्” (२ तिमोथी ३:१६-१७)।