खण्ड ११ – सेवाकार्य तथा आत्मिक वरदानहरू

Doctrine

खण्ड ११ – सेवाकार्य तथा आत्मिक वरदानहरू

 1. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वरदान कुनचाहिँ हो जुन वरदान प्रत्येक विश्वासीसँग हुन्छ (रोमी ६:२३; १ यूहन्ना ५:११-१२)? क) अन्यभाषाको वरदान ख) पास्टरको वरदान ग) अनन्त जीवनको वरदान घ) अगमवाणीको वरदान
 2. एउटा विश्वासीले कुनचाहिँ वरदानहरू पाउने भन्ने कुराको निर्णय कसको हातमा छ (१ कोरिन्थी १२:१०-११,१८)? ______________
 3. ठीक कि बेठीक कुनै-कुनै विश्वासीहरूलाई एउटै पनि वरदान दिइएको हुँदैन (१ कोरिन्थी १२:११)।
 4. १ कोरिन्थी १२:२९-३० मा सोधिएका सबै प्रश्‍नहरूको एउटै जवाफ के हो? ________

  ठीक कि बेठीक १ कोरिन्थीको पत्र लेखिने समयमा सबै विश्वासीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्दथे (१ कोरिन्थी १२:२९-३०)।
  ठीक कि बेठीक सबै विश्वासीहरूले आत्माद्वाराको बप्‍तिस्मा पाइसकेका हुन्छन् (१ कोरिन्थी १२:१३)। सबै विश्वासीहरू ख्रीष्टको शरीरभित्र अर्थात् मण्डलीमा गाभिइसकेका हुन्छन्।

 5. १ कोरिन्थी १३:८ अनुसार अन्य भाषाहरूको वरदान ब______ हुनेवाला थियो।
 6. ठीक कि बेठीक मानिसहरूले स्पष्ट बुझ्न सक्ने थोरै शब्दहरूमा बोल्नुभन्दा अनौठो बोलीमा धेरै शब्दहरू बोल्नु नै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर पावल ठान्दथे (१ कोरिन्थी १४:१९)।
 7. अनुवाद गर्न सक्ने व्यक्ति नभएको खण्डमा मण्डलीमा कसैले अन्य भाषाहरूमा बोल्नु हुन्थ्यो (१ कोरिन्थी १४:२७-२८)? ___________
 8. १ कोरिन्थी १४ अध्याय (विशेष गरी पद ४,५,१२,२०,२६) अनुसार हरेक विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको प्राथमिक चाहना के हो? _________ _____________________________।तसर्थ एउटा स्थानीय मण्डली कस्तो हुनुपर्दछ? निम्नमध्ये एउटालाई चिन्ह लगाउनुहोस्:
 1. सुसमाचार केन्द्र (आत्मा जित्‍ने केन्द्र)
 2. क्यारिज्म्याटिक केन्द्र जहाँ मानिसहरूले आ-आफ्नो अनुभव बाँड्न पाउँछन्, अन्य भाषाहरूमा बोल्न पाउँछन् र आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न पाउँछन्
 3. सामाजिक उत्थान गर्ने सामाजिक केन्द्र
 4. परमेश्वरको वचनद्वारा विश्वासीहरूको आत्मिक वृद्धि गर्ने उन्नति केन्द्र
 5. राजनीतिक कदम चाल्नका लागि सार्वजनिक भेला हुने केन्द्र
  1. मत्ती ९:६ लाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। पक्षाघात भएको बिरामीलाई ख्रीष्टले किन चङ्गाइ गर्नुभयो? ___________________________ __________________________________________________
  2. के नयाँ नियममा परमेश्वरले “चङ्गाइ गर्ने” वरदान पाएकाहरूद्वारा मानिसहरूलाई सधैं निको पार्नुहुन्थ्यो (२ तिमोथी ४:२०; १ तिमोथी ५:२३; फिलिप्पी २:२५-२७)? ____________________
  3. के परमेश्वरले रोगीलाई चङ्गाइ गर्न सक्नुहुन्छ (मत्ती १९:२६)? ____ ____________। के परमेश्वरले बिरामी र कष्टमा परेकाहरूका लागि गरिएका प्रार्थनाहरू सुन्नुभएर आफ्नै इच्छामुताबिक जवाफ दिनुहुन्छ (१ यूहन्ना ५:१४-१५; यूहन्ना १५:७)? ____________। के परमेश्वरले सधैं आफ्ना छोराछोरीहरूले मागेको कुरा दिनुहुन्छ (२ कोरिन्थी १२:७-९)? __________। के परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सधैं सर्वोत्तम कुरा दिनुहुन्छ (रोमी ८:२८)? __________
  4. निम्न वरदानहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस्। सबै विश्वासीहरूसँग हुने वरदान हो भने “स” लेख्‍नुहोस् र कुनै-कुनै विश्वासीसँग मात्र हुने वरदान हो भने “कु” लेख्‍नुहोस्: क) ____ अनन्त जीवनको वरदान (यूहन्ना १०:२८; १ यूहन्ना ५:११-१२) ख) ____ पास्टरको वरदान (एफेसी ४:११) ग) ____ पापहरूको क्षमाको वरदान (प्रेरित १०:४३) घ) ____ परमेश्वरसितको मिलापको वरदान (रोमी ५:१) ङ) ____ शिक्षकको वरदान (१ कोरिन्थी १२:२८-२९) च) ____ पवित्र आत्माको वरदaन (रोमी ५:५; ८:९)

विश्वासी जनलाई ख्रीष्टको शरीरमा सठीक ठाउँमा राख्‍ने जिम्मा पवित्र आत्मा परमेश्वरको हो। परमेश्वरले चाहनुभएका सबै कुराहरू विश्वासी जनले गर्न सकून् भनेर उसलाई सक्षम बनाउने जिम्मा पनि उहाँकै हो। विश्वासी जन परमेश्वरको काममा निर्धक्क र खुशी हुनुपर्छ।

खण्ड ९ – अलगपनता

Doctrine

खण्ड ९ – अलगपनता

 1. मुक्ति पाएका र नपाएकाहरूको बीचमा परमेश्वरले भिन्नता राख्‍नुभएको छ:
मुक्ति नपाएकाहरूमुक्ति पाएकाहरूबाइबल पद
 1. __ मृत्यु
 2. __ मृत्युका लागि मृत्यु
 3. __अन्धकार
 4. __रात
 5. __हराएका
 6. __अधर्म
 7. __अविश्वासी
 8. __दोषी ठहरिसकेको
 9. __नष्ट
 10. __नष्ट
 11. __शैतानका सन्तान

जीवन
जीवनका लागि जीवन
ज्योति
दिन
भेट्टाइएका
धार्मिकता
विश्वासी
दोषी ठहरिँदैन
अनन्त जीवन
मुक्ति पाउनेहरू
परमेश्वरका सन्तान

क) २ कोरिन्थी ६:१५
ख) १ यूहन्ना ३:१०
ग) १ कोरिन्थी १:१८
घ) यूहन्ना ३:१८
ङ) २ कोरिन्थी २:१६
च) यूहन्ना ३:१६
छ) यूहन्ना ८:१२
ज) १ थेस्सलोनिकी ५:५
झ) यूहन्ना ५:२४
ञ) लूका १५:२४
ट) २ कोरिन्थी ६:१४

 1. ठीक कि बेठीक मुक्ति पाएकाहरू मुक्ति नपाएकाहरूभन्दा भिन्नै किसिमले जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (एफेसी ४:१७-२०; एफेसी ५:८)।
 2. ठीक कि बेठीक विश्वासी यस संसारमा छैन (यूहन्ना १७:११; फिलिप्पी २:१५-१६)।
  ठीक कि बेठीक यो संसार विश्वासीको घर हो (१ पत्रुस २:११; फिलिप्पी ३:२०)।
  ठीक कि बेठीक विश्वासीले संसारको तर्फबाट राम्रै व्यवहारको आशा गर्न सक्नुपर्ने हो (१ यूहन्ना ३:१३)।
  संसारले विश्वासीलाई किन घृणा गर्दछ (यूहन्ना १५:१८-२१)? _____ __________________________________________________
 3. संसारको चरित्रलाई बयान गर्ने तीनओटा कुरा बताउनुहोस् जसबाट विश्वासी जन पूरै अलग हुनुपर्छ (१ यूहन्ना २:१५-१७): १) ____________________________________________ २) ____________________________________________ ३) ____________________________________________
 4. कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने _______को प्रेम ______मा हुँदैन (१ यूहन्ना २:१५)। जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ, उसले आफूलाई ____________ _______ बनाउँछ (याकूब ४:४)।
 5. विश्वासीले आफूलाई _______________ _____________ राख्‍नुपर्छ (याकूब १:२७) र ऊ __________________________________ हुनु हुँदैन (रोमी १२:२)।
 6. संसारमा रहँदा विश्वासी यस्तो हुनुपर्छ: १) ____ साक्षी क) मत्ती ५:१६; फिलिप्पी २:१५ २) ____ राजदूत ख) गलाती ६:१० ३) ____ प्रचारक ग) प्रेरित १:८; यशैया ४३:१० ४) ____ ज्योति घ) २ कोरिन्थी ५:२० ५) ____ सुकर्मी ङ) मर्कूस १६:१५
 7. बन्धनपूर्ण कामकुराको सवालमा हामीले कुनचाहिँ गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ – अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नारिएको कि उनीहरूदेखि अलग रहेको (२ कोरिन्थी ६:१४-१७)?______________________
 8. झूटा शिक्षा विश्वास गर्ने र सिकाउनेहरूदेखि विश्वासीलाई अलग हुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ: १) ____ तिनीहरूबाट टाढा बस! क) २ तिमोथी ३:५ २) ____ रद्द गर! ख) २ यूहन्ना १० ३) ____ स्वागत नगर! ग) गलाती १:८-९ ४) ____ त्यस्ताहरूबाट पर बस! घ) रोमी १६:१७ ५) ____ त्यो श्रापित होस्! ङ) तीतस ३:१०
 9. ठीक कि बेठीक एक विश्वासी कुनै हालतमा पनि अर्को विश्वासीदेखि अलग हुनुहुन्न, कुनै विश्वासी परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारी भए पनि (२ थेस्सलोनिकी २:१५; ३:६; ३:१४-१५)।

अलगपनता (परमेश्वरद्वारा परमेश्वरको निम्ति अलग गरिनु) को माने मैले परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ भन्ने हो। कुन-कुन काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा तथा नियमहरू दिनुभएको छ। अरूहरूसित कहिले काम गर्ने र अरूहरूसित कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले परमेश्वरकै वचनबाट सिक्दछौं।

खण्ड ८ – विश्वासीका दुई स्वभावहरू

Doctrine

खण्ड ८ – विश्वासीका दुई स्वभावहरू

 1. के मुक्ति पाएको व्यक्तिले पाप गर्न सक्छ (१ यूहन्ना १:८,१०)? ______
 2. रोमी ७:१७ र रोमी ७:२० अनुसार पावलभित्र कुन कुराले वास गरिरहेको थियो? _________
 3. प्रत्येक विश्वासीभित्र _________ र ________ का बीच एउटा द्वन्द्व (आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्ने लडाइँ) चलिरहेको हुन्छ (गलाती ५:१७)। शरीरको नियन्त्रणमुनि रहँदा हाम्रो जीवनमा कुन कुरा प्रकट हुने गर्दछ (गलाती ५:१९)? _________का का______। आत्माको नियन्त्रणमुनि रहँदा हाम्रो जीवमा कुन कुरा प्रकट हुने गर्दछ (गलाती ५:२२)? ________को फ___ । शरीरमाथि विजय हुन हामीले के गर्नुपर्छ (गलाती ५:१६)? ______________________
 4. विश्वासीले कुन कुरालाई फालिदिनुपर्छ (एफेसी ४:२२)? ________ ________________। त्यसलाई कसरी बयान गरिएको छ? ________________________________________। विश्वासीले कुन कुरालाई पहिरनुपर्छ (एफेसी ४:२४)? यसलाई कसरी बयान गरिएको छ? ____________________________________।
 5. ठिक कि बेठीक मुक्ति पाउने व्यक्तिका सबै पापहरू क्षमा हुन्छन् र उसले फेरि कहिल्यै पाप गर्नेछैन (१ यूहन्ना १;८,१०)। (यस वाक्यको सही भागको मुनि धर्सो तान्नुहोस्, एफेसी १:७ पढेर)।
 6. विश्वासीले पाप गर्‍यो भने उसले के गर्नुपर्छ (१ यूहन्ना १:९)? ___ ________________________। विश्वासीले त्यसो गरेमा कुन दुइटा कुराहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर १ यूहन्ना १:९ मा प्रतिज्ञा गरिएको छ?

१) ____________________________________________
२) ____________________________________________

 1. रोमी अध्याय ७ मा प्रेरित पावलले एक विश्वासीको हैसियतले आफूभित्र चलेको एउटा व्यक्तिगत द्वन्द्वको बयान गरेका छन्। आफूभित्र कुनै ________ कुराले वास नगरेको (रोमी ७:१८) कुरा पावलले बताएका छन्। आफूले असल गर्ने इच्छा गर्दाखेरि आफूभित्र कुन कुरा हाजिर भएको पावलले बताउँछन् (रोमी ७:२१)? ________। पावलले आफूलाई कसरी बयान गरे (रोमी ७:२४)? _________________ ________। कसले पावललाई उनको पापपूर्ण व्यक्तित्वदेखि बचाउन सक्नुभयो (रोमी ७:२४-२५)? ____________________________

विश्वासीसँग उसको हृदयभित्र जीवित परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उसभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको हुनाले विश्वासीले परमेश्वरलाई मन नपर्ने विचार तथा कामकुरालाई “हुन्न” भन्न सक्दछ। विश्वासीले परमेश्वरको प्रबन्ध (हरेक खाँचोको लागि), परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको समझ, परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको क्षमता पाउन सक्न उसलाई सहायता गर्न परमेश्वर नै उसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई खुशी पार्न र उहाँलाई “हन्छ” भन्नलाई विश्वासीले रोज्नुपर्छ नत्र भने घमण्ड र पाप स्वभावले उसको बोली, विचार, काम र काम गर्ने शैलीलाई नियन्त्रण गर्नेछ।

खण्ड ७ – अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता

Doctrine

खण्ड ७ – अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयता

  1. विश्वासी जन मुक्तिका निम्ति ___________________________ले _________द्वारा सु________ हुन्छ (१ पत्रुस १:५)।
  2. भेडाहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो, भेडाहरूकै कि गोठालाको? ______________। गोठालाचाहिँ को हुनुहुन्छ (भजनसङ्ग्रह २३:१; यूहन्ना १०:११)? _________________। के भेडाहरू परमेश्वरको हातमा सुरक्षित हुन्छन् (यूहन्ना १०:२८-३०)? _____________। के तपाईं परमेश्वरको भेडा हुनुहुन्छ (यूहन्ना १०:२७)? __________
  3. के ख्रीष्टले उहाँकहाँ आउने विश्वासीलाई कहिल्यै अफाल्नुहुनेछ (यूहन्ना ६:३५-३७)? ______________
  4. कतिजना विश्वासीहरू हराएर (नष्ट भएर) जानेछन् (यूहन्ना ६:३८-४०)? _________________________________
  5. परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरोधमा हुन सक्ला (रोमी ८:३१)? __________________________________
  6. ख्रीष्टको प्रेमदेखि हामीलाई कुन कुराले अलग पार्न सक्छ (रोमी ८:३५-३९)? ____________________________
  7. ख्रीष्टमा साँच्चै विश्वास गरेको व्यक्ति कहिल्यै:

१) ____ नष्ट हुनेछैन क) यूहन्ना ३:१८; ५:२४ २) ____ मर्नेछैन ख) यूहन्ना ६:३७ ३) ____ दोषी ठहरिनेछैन ग) यूहन्ना १०:२८ ४) ____ अफालिनेछैन घ) यूहन्ना ८:५१; ११:२६

  1. के एक व्यक्तिले आफूले मुक्ति पाएको छु भन्ने कुरा जान्न सक्दछ (१ यूहन्ना ५:११-१३)? ____________
  2. कसैले साँच्ची नै मुक्ति पाएको छ भने (जोडा मिलाउनुहोस्):
 1. ____ उसले परमेश्वरको वचनको तिर्सना गर्नुपर्छ
 2. ____ उसले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ
 3. ____ उसले ख्रीष्टमा भएका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्नुपर्छ
 4. ____ उसले धर्मी जीवन बिताउनुपर्छ, जे असल छ त्यही गर्नुपर्छ
 5. ____ उसले आफ्नो मुखले ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुपर्छ
(क) १ यूहन्ना ३:१४; १ यूहन्ना ४:७,२०
(ख) १ यूहन्ना २:२९; ३ यूहन्ना ११
(ग) १ यूहन्ना २:३-४
(घ) रोमी १०:९-१०
(ङ) १ पत्रुस २:२
   1. ठीक कि बेठीक मुक्ति पाएको हुनाले र स्वर्ग जाने भएको हुनाले हामीले जस्तोसुकै तरिकाले जीवन बिताए पनि हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सिकाउँदछ (तीतस २:११-१५)। अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर के हामी पापमा लागिरहौं (रोमी ६:१-२)? __________________
   2. ख्रीष्टको नाम लिनेहरूले के गर्नुपर्छ (२ तिमोथी २:१९)? ________ ________________________
   3. ठीक कि बेठीक प्रभुसँग रहनलाई आफू स्वर्ग जानेछु भन्ने बारेमा पावल प्रेरित ढुक्क थिएनन्, त्यसैले आफू मर्नुपर्ने दिनको बारेमा उनी एकदमै डराइरहेका थिए (फिलिप्पी १:२१,२३; २ कोरिन्थी ५:८; २ तिमोथी ४:६-८)। __________________

“अनन्त सुरक्षा” (विश्वासी जन ख्रीष्टमा सदाका लागि सुरक्षित हुन्छ) भन्ने विषय चाहिँ परमेश्वरले विश्वासीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हो। परमेश्वर आफ्नो सम्बन्धमा र आफ्नो वचनको सम्बन्धमा ढुक्क हुनुहुन्छ; आफूले गर्नुभएको काम र आफूले बोल्नुभएको कुराको बारेमा परमेश्वर पक्का र ढुक्क हुनुहुन्छ। “निश्चयता” भन्ने विषय चाहिँ एक विश्वासीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई भरोसा गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने क्रममा उसले अनुभव गर्ने निर्धक्कता हो।

खण्ड ६ – मुक्ति

Doctrine

खण्ड ६ – मुक्ति

 1. एफेसी २:८ र रोमी ६:२३ अनुसार मुक्ति (अनन्त जीवन) परमेश्वरको दा___ हो। यस अमूल्य वरदानको मूल्य कसले तिरिदिनुभयो (१ पत्रुस १:१८-१९; १ कोरिन्थी ६:२०)? ______________________

द्रष्टव्य:मुक्ति सित्तैंमा पाइने कुरा हो तर यो सस्तो कुरा होइन!

 1. के सबै मानिसहरूले परमेश्वरबाटको मुक्तिको दान ग्रहण गर्दछन् (यूहन्ना १:११-१२; यूहन्ना ३:१८; यूहन्ना ३:३६)? _____________ यूहन्ना ३:१६ अनुसार परमेश्वरको दानलाई अस्वीकार गर्नेहरू _______ हुनेछन्।
 2. के परमेश्वरबाटको मुक्तिको दान सबै मानिसहरूका निम्ति प्रबन्ध गरिएको थियो (१ यूहन्ना ४:१४; यूहन्ना १:२९; यूहन्ना ३:१६-१७; १ तिमोथी २:४-६; ४:१०)? ___________
 3. ठीक कि बेठीक धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरको महान् प्रेमलाई महसुस गर्नेछन् र परमेश्वरबाटको अनन्त जीवनको दानलाई खुशी भएर ग्रहण गर्नेछन् (मत्ती ७:१३-१४)।
 4. ठीक कि बेठीक एक व्यक्ति परमेश्वरकहाँ पुग्नलाई त्यहाँ एकभन्दा बढी बाटोहरू छन् (यूहन्ना १४:६; १०:९)।
 5. ठीक कि बेठीक प्रभु येशू ख्रीष्टबिना मुक्ति पाउनै सकिन्न (प्रेरित ४:१२; १ यूहन्ना ५:११-१२)।
 6. ठीक कि बेठीक स्वर्गमा पुग्नेहरूले केवल परमेश्वरलाई मात्र धन्यवाद दिन सक्नेछन् (१ कोरिन्थी १:२९; ‍एफेसी २:८,९) र नरक पुग्नेहरूले केवल आफैलाई मात्र दोष दिन सक्नेछन् (यूहन्ना ३:१८, ३६; इजकिएल ३३:११)।
 7. निम्न कुराहरूले एक व्यक्तिलाई कहिल्यै बचाउन सक्नेछैन:

१) ____ असल कामहरूले क) तीतस ३:५ २) ____ व्यवस्था पालन गर्न खोजेर ख) एफेसी २:८ ३) ____ सुकर्म (धर्मकर्म) गरेर ग) एफेसी २:९ ४) ____ हाम्रा आफ्नै प्रयासले घ) गलाती २:१६

मुक्तिचाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको र गरिरहनुभएको काम हो। योचाहिँ पाप र दण्डदेखि हामीलाई बचाउने परमेश्वरको योजना हो। हामीलाई परमेश्वररहित जीवनबाट छुटाएर परमेश्वरको जीवनभित्र, अझ, जीवनकै परमेश्वरमा ल्याउने परमेश्वरको योजना हो।

खण्ड ५ – मानिसको पूर्ण भ्रष्टता

Doctrine

खण्ड ५ – मानिसको पूर्ण भ्रष्टता

 1. परमेश्वरले मानिसलाई बाँदर जस्ता जन्तुबाट सृष्टि गर्नुभएको थियो कि भूमिको माटोबाट (उत्पत्ति २:७)? ____________________। उत्पत्ति अध्याय १ को कुन-कुन दुइटा पदहरूले मानिसको सृष्टि कसरी भएको हो भन्ने कुराको बयान गर्छ? ______________
 2. ठीक कि बेठीक मानिस पापी अवस्थामै सृष्टि गरिएको थियो।
 3. मानिस किन र कसरी सृष्टि गरियो?
 1. ____ परमेश्वरको महिमा गर्नलाई
 2. ____ परमेश्वरको इच्छामा
 3. ____ प्रभु येशू ख्रीष्टका निम्ति
 4. ____ विकासवादी प्रकृयाद्वारा अरबौं वर्ष लगाएर
क) कलस्सी १:१६
ख) बाइबलमा छैन
ग) प्रकाश ४:११
घ) यशैया ४३:७
  1. मानिस पापी बन्न पुगेको ऐतिहासिक घटनालाई बाइबलको कुनचाहिँ पुस्तकको कुन अध्यायमा पढ्न सकिन्छ? ________________
  2. ठीक कि बेठीक “आदमले पाप गरेकोले उसकै हानि भयो, तर मसित त्यसको कुनै सरोकार छैन।” (रोमी ५:१२-२१)।
  3. ठीक कि बेठीक आदम र हव्वापछिका सबैजना पापी भएर जन्मन्छन् (भजनसङ्ग्रह ५१:५) जसमा उल्लेखनीय अपवाद एउटै मात्र हुनुहुन्छ (लूका १:३५)।
  4. परमेश्वरका सामु कतिजना मानिसहरू पापी छन् (यशैया ५३:६; रोमी ३:१०-१२; रोमी ३:२३)? ___________ के मरियम मुक्तिदाताको आवश्यकता महसुस गरेकी पापीनी थिइन् (लूका १:४६-४७ सित लूका ५:३१-३२ र रोमी ३:२३ दाँज्नुहोस्)? __________
  5. पापी नर-नारीहरू स्वभावैले परमेश्वरतर्फ अघि बढछन् कि परमेश्वरदेखि पछि हट्छन् (भजनसङ्ग्रह ५३:२-३; रोमी ३:११; यूहन्ना ३:१९)? ______ ___________________। हामी स्वभावैले आफ्नै बाटोतिर लाग्ने गर्छौं कि परमेश्वरको बाटोमा लाग्ने गर्छौं (यशैया ५३:६)? परमेश्वरले पतित आदमलाई खोज्नुभएको थियो कि पतित आदमले परमेश्वरलाई खोजेका थिए (उत्पत्ति ३:६-१० लाई लूका १९:१० सित दाँज्नुहोस्) ? __________________________________ मानव हृदयको अवस्थाबारे परमेश्वर के भन्नुहुन्छ (यर्मिया १७:९)? ___________________________________________
  6. ठीक कि बेठीक कुनै पनि मानिसले आफैलाई पापदेखि मुक्त गर्नु असम्भव छ (एफेसी २:८-९; तीतस ३:५)। मुक्ति पाउनु अघि एक व्यक्ति उसका पापहरूमा ________ अवस्थामा हुन्छ (एफेसी २:१,५)। यसको मतलब ऊ जीवनरहित हुन्छ (उसित परमेश्वरको जीवन अर्थात् अनन्त जीवन भएको हुँदैन – १ यूहन्ना ५:१२; यूहन्ना १७:३)। मुक्ति पाएकै घडीमा ऊ _______ बाट ________ मा सर्दछ (यूहन्ना ५:२४)।
  7. प्रभु येशूले मान्छेको मुख्य समस्या के हो भनेर प्रस्टै सिकाउनुभयो (मर्कूस ७:१४-२३ पढेर एउटालाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्): क) समाज ख) वातावरण ग) गाँस-वास-कपास घ) लडाइँ ङ) एक दुष्ट हृदय

एक व्यक्ति आफैंले वा अरूहरूको मद्दतले पापको समस्यालाई समाधा गर्न र परमेश्वरसित ठीक सम्बन्ध गाँस्न सक्दैन। योचाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्न सक्ने कुरा हो! मान्छेले आफ्नो हराएको अवस्था महसुस गरी यसको समाधान गर्न परमेश्वरलाई ठाउँ नदिएसम्म ऊ परमेश्वरबाट अलग्गिएको, असहाय र आशारहित अवस्थामै रहन्छ। मान्छेको सबभन्दा ठूलो समस्यालाई परमेश्वरले मात्र समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।